Hotărârea nr. 421/2007

Hotărârea 421/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru patru case familiale însiruite, P+2E (etaj 2 retras) str. Rarău f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru patru case familiale înșiruite, P+2E (etaj 2 retras) str. Rarău f.n.

Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru patru case familiale înșiruite P+2E (etaj 2 retras), str. Rarău fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53101/43/26.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru patru case familiale înșiruite, P+2E (etaj 2 retras), str. Rarău fn, beneficiar Zogorean

Remus;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33413/8594/02.05.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru patru case familiale înșiruite, P+2E (etaj 2 retras), str. Rarău fn, beneficiar Zogorean Remus, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, regimul de construire, amplasarea, accesul, parcarea auto, amenajarea incintei, ocuparea terenului POT = 28.30%, CUT = 0,75 ADC/mp. teren pentru UTR = L2 (asimilat L3 conform Hotărârii nr. 83/2005), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33413/8594/02.05.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 421 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)