Hotărârea nr. 420/2007

Hotărârea 420/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale, P+E, zona oasului vest.

C LUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, P+E zona Oașului vest

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale, P+E, zona Oașului vest - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53098/43/26.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale, P+E, zona Oașului vest, beneficiar Moiș Eugen;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 71634/7683/19.10.2006;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, P+E, zona Oașului vest, beneficiar Moiș Eugen, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, ocuparea terenului POT = 20%, CUT = 0,24 ADC.mp. teren (POT max. = 35%, CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 71634/7683/19.10.2006.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 420 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adontată cu 23 voturi 'l