Hotărârea nr. 419/2007

Hotărârea 419/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru supraetajare si mansardare casă familială, P+1E+M si P+M, str. Mecanicilor nr. 9.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru supraetajare și mansardare casă familială, P+1E+M și P+M str. Mecanicilor nr. 9

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru supraetajare și mansardare casă familială, P+1E+M și P+M, str. Mecanicilor nr. 9 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53482/43/28.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru supraetajare și mansardare casă familială P+1E+M și P+M, str. Mecanicilor nr. 9, beneficiară Popa Eva Maria;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 2265/8136/01.02.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru supraetajare și mansardare casă familială P+1E+M și P+M, str. Mecanicilor nr. 9, beneficiar Popa Eva Marian, prin care se stabilește regimul de înălțime, amplasarea pe parcelă în regim închis, organizarea incintei, ocuparea terenului POT = 62,71% și CUT = 1,5 ADC.mp. teren pentru UTR = L3c (POT max. = 35%, CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 2265/8136/01.02.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


1/Nr. 419 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)