Hotărârea nr. 418/2007

Hotărârea 418/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru imobil cu functiune mixtă – locuinte si birouri, S+D+P+2E, B-dul. Muncii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiune mixtă — locuințe și birouri, S+D+P+2E

Bd. Muncii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z și P.U.D. pentru imobil cu funcțiune mixtă - locuințe și birouri, S+D+P+2E, Bd. Muncii - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53523/43/28.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.Z și P.U.D. pentru imobil cu funcțiune mixtă - locuințe și birouri, S+D+P+2E, Bd. Muncii fn, beneficiar Florian Daniel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7804/8322/13.02.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil cu funcțiune mixtă - locuințe și birouri, S+D+P+2E, Bd. Muncii , beneficiar Florian Daniel, prin care se stabilește încadrarea funcțională, circulațiile, accesele, organizarea pe parcelă, regimul de înălțime, parcarea/ gararea auto, relația cu vecinătățile, ocuparea terenului POT max.= 45% și CUTmax. = 1,2 ADC/mp. teren,-conform PUZ și POT = 33.85%, CUT = I ADC/mp. teren conform PUD, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7804/8322/13.02.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 418 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)