Hotărârea nr. 417/2007

Hotărârea 417/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere service auto si construire copertină, str. Câmpina nr. 58.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere service auto și construire copertină str. Câmpina nr. 58

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere service auto și construire copertină, str. Câmpina nr. 58 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53500/43/28.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru extindere service auto și construire copertină, str. Câmpina nr. 58, beneficiară SC HAPPY DAY SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 30216/8670/23.05.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere service auto și construire copertină, str. Câmpina nr. 58, beneficiară SC HAPPY DAY SRL, prin care se stabilesc reglementările privind amplasarea pe parcelă, organizarea incintei, ocuparea terenului POT = 50% și CUT = 4,5 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 30216/8670/23.05.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 417 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)