Hotărârea nr. 416/2007

Hotărârea 416/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru ansamblu rezidential – două imobile cu D+P+2E-cu câte sase apartamente, str. Adrian Marino f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P O C A

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezidențial - două imobile cu D+P+2E- cu câte șase apartamente str. AdrianMarinof.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru ansamblu rezidențial - două imobile cu D+P+2E cu câte șase apartamente, str. Adrian Marino f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53437/43/27.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru ansamblu rezidențial - două imobile cu D+P+2E- cu câte șase apartamente, str. Adrian Marino f.n., beneficiar Lutas Florin Cosmin pentru SC ANLAR PROD SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 28226/8596/02.05.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu rezidențial - două imobile cu D+P+2E - cu câte șase apartamente, str. Adrian Marino f.n., beneficiar Lutaș Cosmin pentru SC ANLAR PROD SRL, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea auto, ocuparea terenului POT = 24,7% și CUT = 0,74 ADC.mp. teren pentru UTR = L3c (POT max. = 35%, CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 28226/8596/02.05.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință, ». Horea Ioan Florea

c/

Nr. 416 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi )