Hotărârea nr. 415/2007

Hotărârea 415/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două locuinte familiale cuplate, S+P+1E+M, str. G.V.Bibescu nr. 30A-30B.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale cuplate, S+P+1E+M str. G. V. Bibescu nr. 30A-30B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două locuințe familiale cuplate, S+P+1E+M, str. G. V. Bibescu nr. 30A-30B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53095/43/26.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru două locuințe familiale cuplate, S+P+1E+M, str. G. V. Bibescu nr. 30A-30B, beneficiari Bene Ioan și Mirela;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 21851, 25533/8608/27.04.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două locuințe familiale cuplate, S+P+1E+M, str. G. V. Bibescu nr. 30A-30B, beneficiari Bene Ioan și Mirela, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 33,54%, CUT = 0,9 ADC.mp. teren pentru UTR = L3c (POT max. = 35%, CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 21851, 25533/8608/27.04.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 415 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Președinte de ședință.

Ing. Horea Ioan Florea