Hotărârea nr. 414/2007

Hotărârea 414/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru case însiruite P+E+M, B-dul. Muncii f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru case înșiruite, P+E+M Bd. Muncii f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru case înșiruite, P+E+M, Bd. Muncii fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53099/43/26.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru case înșiruite, P+E+M, Bd. Muncii fn, beneficiar Ciortea Cătălin Mihai;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 15422/8572/02.05.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru case înșiruite, P+E+M, Bd. Muncii fn, beneficiar Ciortea Cătălin Mihai, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 35%, CUT = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 15422/8572/02.05.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință, ng. Horea Ioan FIprea

Nr. 414 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)