Hotărârea nr. 413/2007

Hotărârea 413/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru ansamblu de cinci locuinte însiruite unifamiliale, D+P+2E si P liber + 2E, str. Fagului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de cinci locuințe înșiruite unifamiliale, D+P+2E și P liber+2E str. Fagului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru ansamblu de cinci locuințe înșiruite unifamiliale, D+P+2E și P liber+2E, str. Fagului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53100/43/26.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea

P.U.D. pentru ansamblu de cinci locuințe înșiruite unifamiliale, D+P+E și P liber+2E, str. Fagului f.n. beneficiară SC RIR IMPEX SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33364/8645/02.05.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de cinci locuințe înșiruite unifamiliale, D+P+2E și P liber+2E, str. Fagului f.n., beneficiară SC RIR IMPEX SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea auto, ocuparea terenului POT = 34,70%, CUT = 0,24 ADC.mp. teren (POT max. ~ 35%, CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren) pentru UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 33364/8645/02.05.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință, g. Horea Ioan FloreaNr. 413 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)