Hotărârea nr. 412/2007

Hotărârea 412/2007 - Aprobarea P.U.D. – modificatpr pentru hală de depozitare, birouri, P si P+1E, str. Plevnei nr. 49.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-modificator pentru hală de depozitare, birouri, P și P+1E str. Plevnei nr. 49

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. -modificator pentru hală de depozitare, birouri, P și P+1E, str. Plevnei nr. 49 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53103/43/26.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - modificator pentru hală de depozitare, birouri P și P+1E, str. Plevnei nr. 49, beneficiară SC METACLASS PRODCOM SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 28585/8609/27.04.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-modificator pentru hală de depozitare, birouri, P și P+1E, str. Plevnei nr. 49, beneficiară SC METACLASS PRODCOM SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 40%, CUT = 0,47 ADC/mp. teren pentru UTR = CM3 ( POT max. = 85%, CUT max. = 2,2 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 28565/8609/27.04.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Ing. Horea Ioan Flprea

Nr. 412 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)