Hotărârea nr. 411/2007

Hotărârea 411/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două case de vacantă cuplate, P+E, str. Făgetului – str. D. D. Rosca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două case de vacanță cuplate, P+E str. Făgetului - str. D. D. Roșea

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două case de vacanță cuplate, P+E, str. Făgetului - str. D. D. Roșea - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53097/43/26.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru două case de vacanță cuplate, P+E, str. Făgetului - str. D. D. Roșea, beneficiar Naș Sorin;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 31706/8654/23.05.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două case de vacanță cuplate, P+E, str. Făgetului - str. D. D. Roșea, beneficiar Naș Sorin, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, regimul de construire, amplasarea, accesul, parcarea/gararea auto, amenajarea incintei, ocuparea terenului POT = 25%, CUT = 0,6 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 31706/8654/23.05.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 411 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)