Hotărârea nr. 410/2007

Hotărârea 410/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru complex multifunctional D+P+E si Parter inalt, B-dul. Muncii nr. 1-15.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C LUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru complex multifuncțional D+P+E și Parter înalt Bd. Muncii nr. 1-15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru complex multifuncțional D+P+E și Parter înalt, Bd. Muncii nr. 1-15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53104/43/26.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru complex multifuncțional D+P+E și Parter înalt, Bd. Muncii nr. 1-15, beneficiară SC IDEAL CASA DESIGN SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 6670/8316/01.03.2007;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru complex multifuncțional D+P+E și

Parter înalt, Bd. Muncii nr. 1-15, beneficiară SC IDEAL CASA DESIGN SRL, prin care se stabilesc

reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea,   parcarea/gararea auto, amenajarea incintei,

ocuparea terenului POT = 17,5% și  CUT = 0,35 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de

amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 6670/8316/01.03.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.Nr. 410 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)