Hotărârea nr. 409/2007

Hotărârea 409/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale D+P+E(M), str. Partizanilor nr. 22.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale D+P+E(M)

str. Partinzanilor nr. 22

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale D+P+E(M), str. Partizanilor nr. 22 — proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53433/43/27.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale D+P+E(M), str. Partizanilor nr. 22, beneficiari Terec Ioan și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 92115/7618/14.12.2006;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit “c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, D+P+E(M), str. Partizanilor nr. 22, beneficiari Terec loan și asociații, prin care se stabilesc reglementările privind parcelarea, construirea, regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea auto, ocuparea terenului POT = 35%, CUT = 0,9 ADC.mp. teren pentru fiecare parcelă, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 92115/7618/14.12.2006.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 409 din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)