Hotărârea nr. 408/2007

Hotărârea 408/2007 - Aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea, prin licitatie, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n., în suprafată de 926 mp, în vederea realizării de locuinte semicolective în pantă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea, prin licitație, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n., în suprafață de 926 mp., în vederea realizării de locuințe semicolective în pantă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea, prin licitație, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca,. str. Păstorului f.n., în suprafață de 926 mp., în vederea realizării de locuințe semicolective în pantă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45998 din 19.06.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea, prin licitație, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n., în suprafață de 926 mp., în vederea realizării de locuințe semicolective în pantă;

Reținând prevederile Ordonanței de urgență nr. 54/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea, prin licitație, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Păstorului f.n., în suprafață de 926 mp.. în vederea realizării de locuințe semicolective în pantă, cu condiția obținerii avizului obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale și al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, după caz. Studiul de oportunitate face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar prețul de pornire a licitației este de 160 EURO/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 408 din 3 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


Președinte de ședință, Horea Ioan Florea


Contrasemnează: municipiului, Jr. Aurora Țawnure


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr.408/2007


STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE A TERENULUI SITUAT ÎN

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, STR. PĂSTORULUI F.N., ÎN SUPRAFAȚĂ DE 926 MP. ÎN VEDEREA REALIZĂRII DE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE ÎN PANTĂ

BORDEROU

STUDIU DE OPORTUNITATE

PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, STR. PĂSTORULUI F.N., ÎN SUPRAFAȚĂ DE 926 MP. ÎN VEDERE A REALIZĂRII DE LOCUINȚE SEMICOLECTIVE ÎN PANTĂ

A. PIESE SCRISE

 • -  Pagina de titlu

 • -  Borderou

 • 1. Prezentare generală

 • 2. Necesitatea și oportunitatea concesionării

 • 3. Investiții necesare

 • 4. Nivelul redevenței

 • 5. Acordarea concesiunii

 • 6. Durata concesiunii

 • 7. Durata previzibilă pentru realizarea investițiilor

 • 8. Termenele previzibile pentru finalizarea procedurilor de concesionare

 • 1.PREZENTARE GENERALĂ

Județul Cluj, situat în nord-vestul țării și în centrul Transilvaniei, cu o suprafață de 6674 kmp, are în componență 5 municipii, un oraș și 74 de comune, reședința județului fiind la Cluj-Napoca.

Situat la încrucișarea unor drumuri importante de interes național și internațional, în centrul Transilvaniei, municipiul Cluj-Napoca este un important centru economic, cultural, universitar pentru întreaga regiune.

Cu o populație stabilă de aproximativ 332.000 locuitori (în anul 2004), la care se adaugă un număr important de persoane aflate temporar (studenți, turiști, navetiști, etc), municipiul Cluj-Napoca reprezintă totodată și mare o oportunitate de dezvoltare a sectorului serviciilor.

Terenul ce va face obiectul concesiunii este situat în partea de sud-vest a municipiului, subzona locuințelor individuale și colective mici cu max. P+2E situate în afara perimetrelor de protecție. Având o suprafață de 926 mp., acest teren este în proprietatea municipalității, conform CF nr.1473, fiind identificat cu nr. topo.12521 și 12509/2.

Pe acest teren se vor realiza locuințe semicolective în pantă.

Forma de concesionare va fi licitația, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.

 • 2.NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA

Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social și de mediu care justifică ..concesionarea terenului:

 • -  realizarea unor locuințe semicolective în pantă

 • -  dezvoltarea numărului de unități locative;

 • -  atragerea unor sume la bugetul local, prin încasarea taxelor de concesiune, a impozitelor pe terenuri și construcții;

 • -  atragerea capitalului privat în participarea la dezvoltarea construcțiilor de locuințe:

 • 3. INVESTIȚII NECESARE

Pentru realizarea obiectivului propus în prezentul studiu, sunt necesare asigurarea următoarelor funcțiuni, care pot fi realizate în bloc sau selectiv, astfel :

 • a) , realizarea de unități locative;

 • b) . realizarea necesarului de locuri de parcare pentru obiectivul ce urmează a ri realizat;

 • c) . realizarea unei zone de agrement, a spațiilor verzi și locurilor de joacă ce se impun;

 • d) . sistematizarea terenului, prin organizarea spațiilor, a acceselor necesare, a racordurilor la utilităti.

*

Durata de realizare a investițiilor este de 24 luni de la data semnării contractului de concesiune.

Contractul de concesiune va fi înregistrat de către concesionar în evidențele de publicitate imobiliară.

 • 4. NIVELUL REDEVENTEI

Redevența cuvenită concesionarului, se va stabili, având în vedere prevederile Hotărârii nr. 161/2003 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, privind stabilirea unei metodologii de concesionare a terenurilor, art. 2 “Taxa de concesiune va fi stabilită astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a prețului de vânzare al terenului, în condiții de piață, conform art. 17 din Legea nr.50/1991, republicată. Modul de stabilire a taxei de concesiune va fi prețul de vânzare a terenurilor comunicat de Camera Notarilor Publici”.

Astfel în zona Cartier Zorilor, taxa de concesiune va fi stabilită la o sumă cuprinsă între 50 EURO/mp și 160 EURO/mp., care reprezintă valoarea minimă și maximă de circulație a terenului.

 • 5. ACORDAREA CONCESIUNII

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt:

 • a) transparența - punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;

 • b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către autoritatea publică, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;

 • c) proporționalitatea - presupune că orice măsură stabilită de autoritatea publică trebuie -.-«să=iîe. necesară și corespunzătoare naturii contractului;

 • d) ncdiscriminarea - aplicarea de către autoritatea publică a acelorași reguli, indiferent de naționalitatea participanților la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea condițiilor prevăzute în acordurile și convențiile la care România este parte;

 • e) libera concurență - asigurarea de către autoritatea publică a condițiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire să aibă dreptul de a deveni concesionar în condițiile legii, ale convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte.

Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt următoarele:

 • a) licitația - procedura la care orice persoană fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă;

 • b)  negocierea directă - procedura prin care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevența, cu unul sau mai mulți participanți la procedura de atribuire a contractului de concesiune.

ART. 26

Potrivit art. 26 al O.U.G. nr.54/2006, concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai în situația în care, după repetarea procedurii de licitație conform prevederilor art. 25 alin. (2), nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile.

Modalitatea de acordare a concesiunii se propune a fi licitația.

 • 6. DURATA CONCESIUNII

Durata concesiunii se propune a fi stabilită pe o perioadă de 49 ani.

 • 7. DURATA PREVIZIBILĂ PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIILOR

Durata maximă de realizare a investițiilor propuse este de 24 luni de la data semnării contractului de concesiune. în oferta ce se va depune, ofertanții vor prezenta graficul de execuție a investițiilor pe obiecte, faze și punere în funcțiune. Acest grafic poate fi definitivat la contractare în funcție de prioritățile stabilite de concedent și va face parte integrantă din contractul de concesiune.

 • 8. TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU FINALIZAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

Desemnarea câștigătorului concesiunii se va face în termen de 30 zile de la data deschiderii ofertelor.

Calendarul propus pentru concesionare este următorul:

 • -  elaborarea caietului de sarcini, în termen de 10 zile de la data aprobării studiului de oportunitate.

 • -  publicarea anunțului de licitație în Monitorul Oficial și în presa națională și locală, se va face cu cel puțin 20 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

 • -  informarea ofertanților despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de - ^-concesiune. în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de

la emiterea acestora.

 • -  încheierea contractului de concesiune se va face după împlinirea unui termen de 20 zile calendaristice de la data realizării comunicării prevăzute mai sus.

Concedentul are obligația de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunț de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune prevăzute-de O.fJ.G. nr.54/2006.


JXNCEJ

AM-Jitn SA (BISAI k u »   •_ i rt » > I « i )l

r> «l ii ii *ix iMiiati l><>


Nr. cerere..2o-5L>4.....

Ziua....

.....2-9-...........

Luna...

..mai............

Anul....

2oo6


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA


CLUJ


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

14-73                                        CLUJ

Cartea funciară cu nr.....T... ............. Comuna/ Oraș/ Municipiu....................................


A. Partea l-a


Nr.crt.

Nr-

t 00 0

Descrierea imobilului

Suprafața în mp.

Observații

c 76

1252/ f

/PRADA PASTORULUI

539 £

ITJ

/

/
și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de............... lei prin chitanța nr. ^26531țy20Nr. cerere...... .2.0.5.63.


ÎANEILL


Ziua.

Luna

Anul.

...29.....

mai 2 o 06


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA......CLUJ...

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

pentru

INFORMARE

1431                    ‘            * CLUJ

Cartea funciară cu nr........................ Comuna/ Oraș/ Municipiu....................................

A. Partea l-a

Nr.crt.

t OD 0

Descrierea imobilului

Suprafața în mp.

Observații

142

125o9/2

CURTE Iii STR$ PA JîSTEI nr.19

8 Stj

B. Partea a ll-a

| Nr.crt.

înscrieri privitoare la proprietate

| Oosen/ații j

I

1 1

Cu nr. 36<o/1938 c.f. drept de

1

1

oroor-etate :

1

1

MUNICIPIUL CLUJ

I

1

Nr.crt.


___C. Partea a III- a înscrieri privitoare la sarcini


și nu este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public. S-a achitat tariful de.........1q............lei prin chitanța nr.


icitate imobiliară cu codul nr.PI02COMISIA TEHNICA I)E AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM Calea Moților nr.3. Telefon 59 60 30/ Fax 59 25 66

Nr. 17385/43/11.04.2007


CĂTRE,


SC EURO DEVELOPMENT SRL str. Zorilor nr. 36

Cluj-Napoca

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism, întrunită în ședința din data de 11. 04. 2007;

Analizând documentația prezentată de Dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/200 i privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

Acordă pentru lucrarea: PUD - Locuințe semicolective în pantă, str. Păstorului ( prin concesionare teren )

AVIZ

Se avizează documentația prezentată și propunerea de concesionare teren cu suprafața de 926 mp. (parcela cu nr.topo 12521 și 12509/2, înscris în CE nr. 1473 ), pentru realizarea unui imobil de locuințe semicolective de tip “cascadă”, cu accese proprii individuale din str. Păstorului și str. Colpbița.

Regimul de înălțime va fi diferențiat de la D+P la D-5-P+3E.

Amplasarea pe teren se face în retragere de 4 m. de la limitele la străzi ale parcelei și de la limita vestică, iar fată de intersecție la cca. 14 m.                                                                                ț

Ocuparea terenului POT max.=35%.

Se rezolvă 10 locuințe cu spații proprii de garaj în demisol.

Sistematizarea verticală va asigura racordarea la sistemul rutier existent și preluarea apelor meteorice.

Beneficiarul lucrării : SC EURO DEVELOPMENT SRL

Certificat de Urbanism : 3834/22.08.2006


DIRECTOR URBANISM.

Ing. CORINT CIUBAN

SECRETARIAT.


Arh:. DOINA ZAHARJA

.din.........................


Ing. DOINA TRIPON^^


Sex DZCF

NOTA: In vederea aprobării P CD. in Consiliul loca! al municipiului Cluj Napoca, cererea și documentația vor ti 'nsot.te ce a- -acordurile prevăzute de legislație:

 • - gestionarii rețelelor edilitare: - Comp. Ape "Someș''.. SC ELECTRICA SA. SC EON GAZ

 • - Agenția de Sănătate Publici al Județului Cluj

 • - Agenția Națională de Cadastru. Geodezie și Publicitate [mobiliară

anunț de inițiere și consultarea populației pentru studiu de urbanism

Documentația ( JPEG ) pe suport informatic (CD )

Serviciul Siguranța Ciculatiei

Studiu geotehnic

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

PRIMAR

Nr. 63941 din .2Î-CO2OO6

J '

Certificat de urbanism

N r.. :      ? din..        .<?!. .2006

Ca urmare a cererii adresate de EURO DEVELOPMENT cu domiciliul in județul CLUJ municipiul CLUJ-NAPOCA , cod poștal......str.ZORILOR nr. 36 bl. .. sc..., et.....ap.

... telefon / fax......, e-mail .... înregistrată la nr.63941 din 18.08.2006

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, se

Certifică:

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Strada PASTORULUI nr.F.N bl.........., sc............et............ap..........., Nr. Carte Funciară 1473

Nr topografic al parcelei 12521,12509/2 sau identificat prin plan de situație.

în temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. 225 din 15.12 1998, faza P.U G., aprobată cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Clui-Napoca nr. 792/21.12.1999 .

1. REGIMUL JURIDIC.

Imobil situat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în afara zonei de protecție.

Imobil în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului local ai municipiului Cluj-Napoca.

^«REGIMUL ECONOMIC.

Folosința actuală: teren liber de construcție

Destinația conform P.U.Z.: subzona locuințelor individuale și colective mici cu

max. P+2E situate în afara perimetrelor de protecție.

Utilizări admise cu condiționări: mansardarea clădirilor existente. funcțiuni comerciale ș. servicii profesionale cu suprafață mai mică de 200 mp ADC și să nu genereze transporturi grele

Utilizări interzise: funcțiuni comerciale și servicii cu suprafață mai mare ce 22 Cmp. act productive poluante sau incomode prin traficul generat, anexe pentru creșterea anima.e:or depozitare en gros, depozite de materiale refolosibiie, platforme de colectare a deșeurilor urbane, depozitare centru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamat.e sau toxice activități productive care au depozite sau spații spre partea vizioilă din circulațiile c ub ce sta: de întreținere auto lucrări de terasament care afectează parcelele vec ne sa.. ec'-J evacuarea apelor meteorice.

încadrat în zona de impozitare D " conform H C L 715'2000 si HOL 209/2533

 • 3. REGIMUL TEHNIC.

UTR = L.3.a.      POT max = 35 % CUT = 0 9 ADC la P-2E

Regimul de aliniere: clădirile se vor retrage de la aliniament cu min 4 m ce strâz. ce categ . și min. 5 m pe străzi de categ. II și I

Amplasarea fată de proprietăți vecine: clădirile se vor retrage față de im.:e e laterale cu min. 3 m, iar față de limita posterioare cu mm. 5 m

Amplasarea clădirilor unele fată de altele pe aceeași parcelă: distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte dar nu mai puțin de 4,0 m.

înălțimea maximă a construcțiilor: P+2 (10 m); se admit depășiri de 1-2 m numai pentru alinierea la cornișa clădirilor învecinate în cazul regimului de înălțime înșiruit sau cuplat Echiparea cu utilități: zona are echipare edilitară completă. Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice. Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice la rețeaua de canalizare Toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat .Se interzice dispunerea antenelor Tv satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cabluri

CA I V.

Circulații și accese: parcela este construibilă numai dacă are asigurat acces carosabil de min. 4 m lățime din circulația publică direct sau prin drept de servitute. Staționarea auto: se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulațiilor publice.

Caracteristicile parcelelor: front de 8 m/S =150 mp la regim înșiruit

front de 12 m/S = 250 mp la regim cuplat front de 14 m/S -- 350 mp la regim izolat

Aspectul exterior al clădirilor clădirile noi sau modificările de clădiri existente se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca arhitectură și finisaje.

Toate clădirile vor fi prevăzute cu acoperiș din materiale durabile la care se interzice folosirea azbocimentului și a tablei albe strălucitoare.

Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca arhitectură și finisaje cu clădirea principală.

împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea max. 2,2 m și min. 1,8 m din care un soclu opac și panouri ttansparente, dublate cu gard viu Gardurile spre limitele laterale vor fi opace, cu înălțimea de max. 2,2 m.

Nota Se vor respecta prevederile Legii nr.350/2001 a HG nr.525/1996 precum si toate normativele si legislația in vigoare

în conformitate cu HCL 576/21.07.2006 se aprobă criteriile pentru definirea noțiunii de

"locuințe colective mici" după cum urmează

regim maxim de înălțime P+2E

ocuparea terenului POT=35% si CUT = 0,9 cu exceptile prevăzute de PUG limitarea numărului de apartamente la 3

suprafața minimă pentru locuințe colective =400 r.i (ccnstruioil =140 mp ) asigurarea condițiilor de spații verzi, platfr.rmp gospodărească, loc de joacă pentru copii în incintă parcări înălțimea maximă la cornișă +10 m de la cota "O"

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat î;i scopul declarat pentru: concesionare teren si întocmire PUD si PAC imobil de locuințe

 • 4. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE VA FI ÎNSOȚITA DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) Titlul asupra imobilului (copie legalizată; Reglementarea situației juridice a terenului

bj Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de ccnstruct:; ȘpAC        □ PAD        LJPOE

c) Fișele tehnice necesare emitem Acordului Unic

c 1. Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura pentru:

C-r-alimentare cu apă

Q alimentare cu energie electrică O gaze naturale

 • □ salubritate pt. transport moloz Altele


canalizare

 • □ alimentare cu energie termică

Tj telefonizare

O transport urban


c.2. Avize și acorduri privind:

□ prevenirea și stingerea incendiilor

□ apărarea civilă


d) Avizele / acordurile și alte documente ce se asigură de către solicitant

d 1. Avizele / acordurile specifice ale administrației publice centrale și / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:


d 2 Alte avize / acorduri:

Direcția Telmică Serviciul Siguranța Circulației

Comisia tehnică de urbanism și amenajarea teritoriului


d.3. Studii de specialitate:

 • - PUD elaborat conform metodologiei de elaborare și conținutul cadru indicativ GM 009-2000 și aprobat conform Legii nr.350/2001

 • - plan de situație pe suport topo.cu viza O.C.P.I corelat cu plan reglementari PUD aprobat si vizat cu stampila Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajaread.4. Se vor prezenta:

 • - deviz estimativ și grafic eșalonare lucrări

 • - cererea de AC se va semna de către proprietarii imobilului

 • - contract de salubritate pentru transport moloz la rampa de gunoi

 • - plan organizare de șantier

 • - HCL pentru PUD

 • - contract de concesiune si proces verbal de punere in posesie a terenului


e) Documentele de plată ale următoarelor taxe:


pentru Autorizația de Construire


pentru Acordul Unic pentru timbrul arhitecturii


pentru salubritateCERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE

Șl NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII


Prezentul cer: dea: de urbanism are valabilitate de 12 luni de ia data emitem


PRIMAR

Emil BocARHITECT ȘEF

Dr. arh. Adrian lan cu


SEF SERVICIU URBANISM

Ing. Eugeniu Horodnic


Achitat taxa de 9 lei conform chitanței nr. ..4..d-Uf ...ZZOg

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data de Redactat: ing.CRISTI                08.2006în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de


......................până la data de.....................


După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR

Emil Boc


ARHITECT ȘEF

Dr.arh.Adrian lancu


SECRETAR

AURORA ȚĂRMURE

SEF SERVICIU URBANISM

Ing. Eugenio Horodnic

Data prelungirii valabilității....................2007

Achitat taxa de............... lei con-'orm chitanței nr.................

Transmis solicitantului la data...........................direct / prin poștă.

Redactat:.........................

■JHUMAHIA MUMlCtf'HJlUJ CWJ-COUtfUA 1CHNICA DL AMf.H? ' LKI lORHJllJI SI Df. URSA


SL


'limita ZONEI IN studiu

►         ACCES PIETONAL INDIVIDUAL

acces AUTO

aliniament PROPUS


LOCUINȚE SEMICOLECTIVE IN PANTA

-acces propriu si lot folosit in comun

•accese carosabile pentru locatari                i

•ACCESE STR. PASTORULUI

 • • 4 locuri parcare

 • - 2 apartamente

 • - 2 duplexuri

 • • 2 locuri parcare

 • • 2 duplexuri

-ACCESE STR. CO'JBITA

 • • 2 locuri parcare

 • • 1 apartament

 • • 1 ouplex

•2 locuri de parcare                                              ;

-2duoiexuri


SC EURO DEVELOPMENT SRL

sti Zorilor nr.36, Cluj-Napoca


Atelier de Arhitectura si Urbanism

aaai


CLUJ-NAPOCA. str.C. Dobrogeanu-Gherca, nr.’>

SC. AAU’ S.R.L., C.U.I.nr. 18 2 3 5 3 -1

")*» t* “’■ G*T4'--

LOCUINȚE SEMICOLECTIVE IN PANTA str. Pastorului FH. Cluj-Napoca

ei i 95 ■’î'-'ÎX!               2rWA<TM-A <. ’X-            Wa»

0

P'R C

Xl-E C-J-AT

arh. ELEONORa CiOTLAUS
~     771__k.

TI

• •


•-•1

V"

r. i