Hotărârea nr. 407/2007

Hotărârea 407/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 685/2006 (concesionarea, prin încredintare, a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Detunata f.n.)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 685/2006

(concesionarea, prin încredințare, a unui teren, situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Detunata f.n.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 685/2006 (concesionarea, prin încredințare, a unui teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Detunata f.n.), în sensul modificării numărului topo. al terenului concesionat și însușirii documentației topografice pentru dezlipire și concesionare - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 48872 din 12.06.2007 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 685/2006 (concesionarea, prin încredințare, a unui teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Detunata f.n.), în sensul modificării numărului topo., al terenului concesionat și însușirii documentației topografice pentru dezlipire și concesionare; Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se modifică art.l. al Hotărârii nr. 685/2006 în sensul că numărul topografic al parcelei de teren concesionată este 23139/1/2/1/1/1/1/1/2.

Art.II Se modifică art. 3 al Hotărârii nr. 685/2006 în sensul că se însușește noua documentație topografică pentru dezlipire și concesionare, privind terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Detunata f.n., terenul, ce face obiectul concesiunii, urmând a fi înscris în C.F. NOU cu nr. topo. 23139/1/2/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 6.000 mp., documentație care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.lll, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contcncios.

Președinte de ședință,


Ing. Horea Ioan Florea XNr. 407 din 3 iulie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)


Contrasemnează: Secretarul municipiului, Jr. Aurora Twrnure

Anexă la Hotărârea nr. 407/2007

Persoana fizica 1 erebesv Alexandru

Cluj-Napoca str Patra nr. 16 ap.7

Tel. 524.982, 0722/258.656

DOCUMENTAȚIE TOPOGRAFICA PLAN TOPOGRAFIC SCARA 1:500 PENTRU DEZLIPIRE SI CONCESIONARE Cluj-Napoca, str. Detunata FN

Beneficiar: Fundația Copii Fericiți Cluj-Napoca, str. Dostoievschi nr. 34-36, ap. 0

CUPRINS

 • - memoriu tehnic

 • - plan analogic scara 1:5000

 • - plan topografic scara 1:500

 • - tabel de mișcare a parcelelor

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării:

Plan topografic scara 1:500 realizat pentru dezlipire si concesionare.

 • 2. Beneficiarul lucrării:.

Fundația Copii Fericiți, Cluj-Napoca, str. Dostoievschi nr. 34-36, ap. 0.

 • 3. Executantul lucrării:

Terebcsy Alexandru-nr.autorizație CJ083 BC.

 • 4. Obiectul lucrării:

Plan topografic scara 1:500 pe o suprafața de 0,6 ha.

 • 5. Scopul lucrării:

Obținerea contractului de concesionare.

 • 6. Amplasamentul obiectivului:

Zona studiata se afla in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, str. Detunata FN.

 • 7. Situația juridica:

Imobilul este proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca. Este inscris in CF 27471 cu nr. topo. 23139/1/2/1/1/1/1/1 cu suprafața de 14 Ha si 7392 mp. Din aceasta suprafața se propune dezlipirea suprafeței de 6000 mp cti drept de concesionare, in favoarea Fundația Copii Fericiți. Suprata ramasa de 14 Ha si 1392 mp se rcinscric in CF 27471 cu nr. topo. 23139/1/2/1/1 ' 1/1/1 1 in favoarea vechiului proprietar.

Se propune dezlipirea si concesionarea conform tabelului de mișcare a parcelelor.

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Lucrările topografice au fost realizate in sistem de proiecție Stcreogratic 70 prin drumuire cu tcodolir electrooptic automat cu citirea distantelor prin unde, folosind punctele vechi: S1000, Borna 3276. Punctele de detaliu au tost determinate din stafiile in drumuire 1001, 1002, 1003, materializate in teren cu

tarusi de lemn.

Cluj-Napoca

Iunie 2007


.'A" CERTIFICAT

/>      DE

jg Autorizare z

Sena CJ, Nr. 083 £ \- categoriile B/c V^REBESTAtEUNDRc/

NC/ c p.'-^Z

întocmit

Terebesy Alexandru

/

INVENTAR DE COORDONA TE

Puncte vechi

Den. punct

SI 000

X

585798.44

3'

395002.85

7.

358.42

Borna 3276

585949.38

395033.52

356.94

Puncte noi

Den. punct

1001

X

585796.7650

3'

395080.9120

Z

352.1500

1003

585809.8660

395152.6910

.342.7300

1002

585737.2750

395086.5620

348.6400

Puncte contur suprafața propunere dezlipire si concesionare:

Nr.

punct     X

3’

1

585834.725

395110.205

2

585834.725

395149.500

3

585746.585

395149.500

4

585745.950

395141.430

5

585725.450

395083.090

585758.550

395080.820

-

585784.371

395079.951

8

585807.344

395079.383

9

585807.090

395105.140

S = 6000,000 mp

/>/ H bf /vcMMet /Z ^x// Jc<m /. -^0^0

L-36-    C-b-3'M
PLAN 1 O P O GR A FIC

Seat 3 I 500

Cluj Napoca. str


Detunata HJ


34 3 56


348 91

347 85


33/.4 7 ;;

3»i 45 Puncte contur supr.iLiUi propunere Jvz


s.< ; I 'j5 5X3.83 l.’Ji 5x5“ 16 5x5 5X3' 13.930 5x5725 In» 5x5,,5rt 55u 5X5’81371 5X5X07 544 5x5xu7u9O


>‘.»5i r»

5951 I” 5»‘ti 5‘>5l I1 I 4i >95’1X 3 ”9ii 5950X0 S2ti 395079.951 595O79.3S 3

595IO5.I 10


A. Situație conform CF

Nr. CF

Nr. Topo

Nr.

Suprafața

Categoria de 1

Proprietari

cadastral

Ha

mp

folosința

27471

23139/1/2/1/1/1/1/1

14

7392

Spatii verzi si alei

i

Statul Roman in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca

B. Situație propusa pentru concesionare

Nr. CF

Nr. Topo

Nr. cadastral

Suprafața

Categoria de folosința

Proprietari

Observații

Ha

mp

27471

23139/1/2/1/1/1/1/1/1

14

1392

Spatii verzi si alei

Statul Roman in adm.

Cons.

Local

Cluj-Napoca

nou

23139/1/2/1/1/1/1/1/2

6000

Teren

Statul Roman in adm.

Cons.

Local

Cluj-Napoca

Propus pt dezlipire si concesionare i in favoarea

Fundația

Copii Fericiți


Data

Iunie 2007


întocmit:


Terebesv Alexandru