Hotărârea nr. 406/2007

Hotărârea 406/2007 - Vânzarea terenurilor proprietate privată a statului român, aferente imobilelor nationalizate sau ale celor construite din fondurile statului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU.J-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea terenurilor proprietate privată a statului român, aferente imobilelor naționalizate sau ale celor construite din fondurile statului.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea terenurilor proprietate privată a statului român, aferente imobilelor naționalizate sau ale celor construite din fondurile statului - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 7151/45/28.06.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune vânzarea terenurilor proprietate privată a statului român, aferente imobilelor naționalizate sau ale celor construite din fondurile statului:

Ținând cont de cererile depuse de proprietarii locuințelor:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.“c". 119 și 123 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă vânzarea terenurilor proprietate privată a statului în favoarea proprietarilor de locuințe cumpărate in condițiile Legii nr. 112/1995. ale Legii nr. 61'1990 și ale Legii nr. 85/1992. cu excepția terenurilor aflate în proces de revendicare.

Art.2. Prețul de vânzare a terenurilor se va stabili la valoarea de piață, pe baza unui raport de evaluare întocmit de către experți tehnici autorizați, care va fi supus spre aprobare și însușit de către Consiliul local, și pe baza unei documentații topo-cadastrale întocmită pentru fiecare teren care se vinde, în scopul determinării corecte a vecinătăților și suprafețelor. vizată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Art.3. Se va solicita avizul de specialitate al comisiei de urbanism privind protecția monumentelor istorice și a planului de dezvoltare a orașului.

Art.4. Se aprobă constituirea unei comisii pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a statului în condițiile stabilite de lege, prin dispoziția primarului.

Se mandatează comisia pentru organizarea licitației in vederea selectării evaluatorului.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat. Direcția domeniului public și privat. Direcția economică și Serviciul juridic contencios.

Președinte de ședință, ing. Horea

Nr. 406 din 3 iulie 2007.

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)