Hotărârea nr. 405/2007

Hotărârea 405/2007 - Rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 53482 din 28.06.2007 al Direcției economice și Referatul nr. 52973 din 26.06.2007 al Direcției tehnice, prin care se propune rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2007, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anu 2007 pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate, cu suma de 29.545.740 Iei conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bugetul general al municipiului Cluj-Napoca se rectifică de la suma de 740.339.22-Iei, la suma de 769.884.964 lei.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadru aparatului de specialitate al primarului.


Nr. 405 / din 3 iulie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa 1 la Hotărârea nr.405/2007


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

A

Venituri - total, din care :

0001

550.810.710

29.482.740

580.293.450 |

Venituri proprii

4802

403.531.720

18.472.740

422.004.460 1

I.

Venituri curente

0002

459.587.888

18.472.740

478.060.628

A.

Venituri fiscale

0003

428.273.162

18.472.740

446.745.902

A1.

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital

0004

201.639.216

28.472.740

230.111.956

1.

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice

0005

30.400

10.000.000

10.030.400

2.

Impozit pe venit, profit, și câștiguri din capital de la persoane fizice

0006

201.608.816

18.472.740

220.081.556

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

200.746.816

18.472.740

219.219.556

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

862.000

0

862.000

3.

Alte imozite pe venit, profil și câștiguri din capital

007

0

0

A2.

Impozit pe salarii restanțe din anii precedenți

0602

200.000

0

200.000

A3.

Impozite și taxe pe proprietate

0009

66.075.000

-10.000.000

56.075.000

Impozite și taxe pe proprietate

07.02

66.075.000

-10.000.000

56.075.000

-Impozit și taxă pe clădiri

07.02.01

35.260.000

0

35.260.000

-Impozit și taxă pe ternuri

07.02.02

5.305.000

0

5.305.000

-Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbre

07.02.03

25.500.000

-10.000.000

15.500.000

-Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

10.000

0

10.000

A4

Impozite și taxe pe bunuri și servicii

0010

160.210.946

0

160.210.946

1.

Sume defalcate din T.V.A.

1102

140.358.990

0

140.358.990

Sume defalcate din T.V.A.pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

Sume defalcate din T.V.A. pentru

11.02.02

122.887.990

0

122.887.990

sistem.centraliz. de producere și distribuție energie termică

11.02.04

17.132.000

0

17.132.000

Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

339.000

0

339.000

Nr. crt

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

2.

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

- taxe hoteliere

12.02

1.100.200

0

1.100.200

3.

Taxe pe servicii specifice

15.02

444.960

0

444.960

4.

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activități

16.02

18.306.796

0

18.306.796

Impozit pe mijloacele de transport

16.02.02

11.035.000

0

11.035.000

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.03

7.267.692

0

7.267.692

1

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

4.104

0

4.104

A6

Alte impozite și taxe fiscale

0011

148.000

0

148.000 |

C.

Venituri nefiscale

0012

31.314.726

0

31.314.726 |

CI.

Venituri din proprietate

0013

19.884.161

0

19.884.161

Venituri din proprietate

30.02

19.884.161

0

19.884.161 '

-Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene

30.02.01

55.860

0

55.860

-Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenți

30.02.03

600.000

0

600.000

-Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

18.928.301

0

18.928.301

- Venituri din dividende

30.02.08

300.000

0

300.000

C2.

Vânzări de bunuri și servicii

0014

11.430.565

0

11.430.565

1.

Venituri din prestări servicii și alte activități

33.02

499.765

0

499.765

2.

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02

2.551.000

0

2.551.000

3.

Amenzi, penalități și confiscări

35.02

6.254.800

0

6.254.800

4.

Diverse venituri

36.02

2.045.000

0

2.045.000

5.

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

37.02

80.000

0

80.000

II

Venituri din capital

0015

84.302.822

0

84.302.822

IV

Subvenții

0017

6.920.000

11.010.000

17.930.000

Subvenții de la bugetul de stat

- Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor

42.02

5.900.000

11.010.000

16.910.000

de locuit

- Finanțarea cheltuielilor de capital ale unităților de

42.02.12

0

648.000

648.000

învățământ preuniversitar

42.02.14

0

10.212.000

10.212.000

  • - Sprijin financiar la constituirea familiei

  • - Subvenții pentru compensarea creșterilor

42.02.33

0

100.000

100.000

neprivizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.34

5.900.000

0

5.900.000

- Subvenții trusou nou nascuti

42.02.36

0

50.000

50.000

Subvenții de la alte administrații

43.02

1.020.000

0

1.020.000

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanațarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

1.020.000

0

1.020.000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buț, rectifi

2007

B

Cheltuieli - total, din care :

5002

550.810.710

29.482.740

580.293.450

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice

51.02

79.738.824

4.850.000

84.580.824

- cheltuieli de personal

10

20.000.000

0

20.000.000

bunuri și servicii

20

46.243.824

2.800.000

49.043.824

alte transferuri

55

1.315.000

0

1.315.000

- cheltuieli de capital

70

12.180.000

2.050.000

14.230.000

2.

Cap. 54.02 - Alte serv, publice generale

54.02

3.375.000

0

3.375.000

- cheltuieli de personal

10

2.380.000

0

2.380.000

- bunuri și servicii

20

895.000

0

895.000

fonduri de rezervă

50

100.000

0

100.000

operațiuni financiare din care, pe subcapitole:

79

0

0

0

Fond de rezervă bugetară

54.02.05

100.000

0

100.000

Fond pt. garantarea împrumut.

54.02.07

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidentă

54.02.10

1.925.000

0

1.925.000

persoanelor

Alte servicii publice generale

54.02.50

1.350.000

0

1.350.000

3.

Cap. 55.02 - Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (dobânzi, comisioane și alte costuri privind împrumuturile)

55.02

6.820.000

0

6.820.000

4.

Cap.56.02 Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației

56.02

60.000

60.000

- transferuri între unități ale administrației publice

51

60.000

60.000

din care, pe subcapitole:

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

560209

60.000

60.000

5.

Cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță națională

61.02

9.234.905

80.000

9.314.905

- cheltuieli de personal

10

6.350.000

0

6.350.000

- bunuri și servicii

20

2.399.905

0

2.399.905

- cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

485.000

80.000

565.000

Politia comunitară

61020304

8.249.905

0

8.249.905

Protecție civilă

f --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

610205

985.000

80.000

1.065.000

6.

Cap. 65.02 - învățământ

65.02

161.616.542

10.947.000

172.563.542

cheltuieli de personal

10

117.677.000

0

117.677.000

bunuri și servicii

20

38.738.800

880.000

39.618.800

- asistență socială - transport elevi

57

2.305.742

0

2.305.742

alte cheltuieli - burse

59

360.000

0

360.000

cheltuieli de capital

70

2.535.000

10.067.000

12.602.000

7.

Cap. 66.02 - Sănătate

66.02

1.955.200

0

1.955.200

bunuri și servicii

20

1.455.200

0

1.455.200

asistență socială

57

0

0

0

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

500.000

0

500.000

Spitale

66020601

1.955.200

0

1.955.200

Alte instituții și acțiuni sanitare

66025050

0

0

0

Nr.

C1*U

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

8.

Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie

67.02

32.154.200

-1.090.000

31.064.200

cheltuieli de personal

10

1.200.000

0

1.200.000

bunuri și servicii

20

26.613.200

-1.000.000

25.613.200

- transferuri între unități ale administrației publice

51

350.000

0

350.000

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

3.991.000

-90.000

3.901.000

Case de cultură

67020306

350.000

0

350.000

întreținere zone verzi

67020503

27.813.200

-1.000.000

26.813.200

Alte servicii culturale

670250

3.991.000

-90.000

3.901.000

9.

Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială

68.02

26.403.039

8.482.740

34.885.779

cheltuieli de personal

10

12.985.980

2.900.000

15.885.980

bunuri și servicii

20

6.316.470

3.460.000

9.776.470

- transferuri între unități ale administrației publice

51

1.300.000

0

1.300.000

- alte transferuri

55

340.489

0

340.489

asistență socială

57

4.460.100

2.122.740

6.582.840

- cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

1.000.000

0

1.000.000

Asistentă socială în caz de invaliditate

68020502

11.486.180

4.582.740

16.068.920

Asistentă socială pt.familie și copii

680206

3.456.000

0

3.456.000

Creșe

680211

2.989.120

3.900.000

6.889.120

Ajutor social

68021501

414.100

0

414.100

Cantine de ajutor social

68021502

7.053.150

0

7.053.150

Alte chelt.în domeniul asie, și asist.soc.

680250

1.004.489

0

1.004.489

10.

Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică

70.02

55.255.000

-1.930.000

53.325.000

bunuri și servicii

20

21.335.000

0

21.335.000

- alte transferuri

55

1.800.000

-1.800.000

0

cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

70

32.120.000

-130.000

31.990.000

Locuințe

70020301

300.000

15.642.000

15.942.000

Iluminat public

700206

11.600.000

100.000

11.700.000

Alte servicii

700250

43.355.000

-17.672.000

25.683.000

11.

Cap. 74.02 - Protecția mediului

74.02

28.205.000

-2.850.000

25.355.000

bunuri și servicii

20

26.200.000

-2.000.000

24.200.000

cheltuieli de capital

70

2.005.000

-850.000

1.155.000

12.

Cap. 81.02 - Combustibili și energie

81.02

43.532.000

10.213.000

53.745.000

subvenții

40

25.900.000

10.000.000

35.900.000

- transferuri între unități ale administrației publice

51

0

0

0

alte transferuri

55

17.632.000

213.000

17.845.000

Nr. crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

13.

Cap. 84.02 - Transporturi

- bunuri și servicii subvenții alte transferuri cheltuieli de capital din care, pe subcapitole:

Transport în comun

Străzi

84.02

20

40

55

70

84020302

84020303

102.521.000

65.455.000

14.881.000

13.885.000

8.300.000

28.766.000

73.755.000

720.000

0

0

0 720.000

0 720.000

103.241.000

65.455.000

14.881.000

13.885.000

9.020.000

28.766.000

74.475.000


DIRECTOR ECONOMIC,


ec.OLIMPIA MOIGRĂȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SAEARIZARE, cc. MANUELA CÎMPEANBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII RECTIFICAT PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2007- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

I

VENITURI TOTALE

000110

12.150.000

0

12.150.000

1.

Venituri curente

0010

11.800.000

0

11.800.000

2.

Subvenții pt.instituții publice

4310

350.000

0

350.000

II

CHELTUIELI TOTALE

5010

12.150.000

0

12.150.000

1.

învățământ

6510

10.550.000

1.100.000

11.650.000

2.

Cultură, recreere și religie

6710

1.600.000

-1.100.000

500.000

- Casa Municipală de Cultură

67100306

500.000

0

500.000

- Cinematograful Republica

671050

1.100.000

-1.100.000

0

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE RECTIFICAT PE ANUL 2007

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

I

CREDITE INTERNE

5007

84.178.000

0

84.178.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

84.178.000

0

84.178.000

ACTIVE NEFINANCIARE

71

84.178.000

0

84.178.000

1.

AUTORITĂȚI PUBLICE

5107

7.100.000

-835.000

6.265.000

Active nefinanciare

71

7.100.000

-835.000

6.265.000

2.

CULTURĂ,RECREERE

6707

400.000

0

400.000

Active nefinanciare

71

400.000

0

400.000

3.

LOCUINȚE,   SERVICII   ȘI

DEZVOLTARE PUBLICĂ

7007

13.250.000

5.935.000

19.185.000

Active nefmanciare

71

13.250.000

5.935.000

19.185.000

4.

TRANSPORTURI, din care:

8407

63.428.000

-5.100.000

58.328.000

Active nefinanciare

71

63.428.000

-5.100.000

58.328.000

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE RECTIFICAT PE ANUL 2007 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

DIRECTOR ECONOMI^,

Ec.OLIMPIA MOIGRĂD.W^ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR,SALARIZARE, Ec. MANUELA CÎMPEAN


- Iei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Buget 2007

Influențe

Buget rectificat 2007

I

VENITURI TOTALE

000108

11.503.709

0

11.503.709

Donații din străinătate

4408

11.503.709

0

11.503.709

De la guverne străine

440802

11.503.709

0

11.503.709

II

CHELTUIELI TOTALE

5008

11.503.709

0

11.503.709

Autorități publice

5108

10.255.947

0

10.255.947

Asigurări și asistență socială

6808

1.247.762

0

1.247.762

VENITURILE ȘI CHELTUIELILE EVIDENȚIATE

ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL RECTIFICATE PE ANUL 2007 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE,TITLURI, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

cod

Buget rectificat

2007

Influente

Buget rectificat 2007

I

VENITURI TOTAL

000111

81.696.805

63.000

81.759.805

1

Taxe speciale

361106

1.650.000

63.000

1.713.000

2

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

361108

2.625.000

0

2.625.000

n

Fond de rulment

361110

76.121.805

0

76.121.805

4

Alte venituri

361150

1.300.000

0

1.300.000

II

CHELTUIELI TOTALE

50.11

81.696.805

63.000

81.759.805

1

AUTORITĂȚI PUBLICE

51.11

3.050.000

63.000

3.113.000

- bunuri și servicii

20

100.000

0

100.000

- active nefinanciare

71

2.950.000

63.000

3.013.000

2

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.11

1.642.000

0

1.642.000

-active nefmanciare

71

1.642.000

0

1.642.000

3

CULTURĂ, RECREERE

67.11

484.000

0

484.000

-active nefinanciare

71

484.000

0

484.000

4

LOCUINȚE, SERVICII Șl DEZVOLTARE PUBLICĂ

70.11

16.446.805

1.950.000

18.396.805

- bunuri și servicii

20

0

0

- active nefinanciare

71

16.446.805

1.950.000

18.396.805

5

PROTECȚIA MEDIULUI

74.11

2.150.000

-1.950.000

200.000

- bunuri și servicii

20

0

0

0

- active nefinanciare

71

2.150.000

-1.950.000

200.000

6

TRANSPORT

84.11

57.924.000

0

57.924.000

- bunuri și servicii

20

0

0

0

- active nefinanciare

71

57.924.000

0

57.924.000

CONSILIUL LOCAL AL

Anexa 6 la Hotararea nr. 405/2007


LIST/\ OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PENTRU ANUL 2007


MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nr.52973/445/26.062007

51.02

AUORUA'll----------------------

PUBLICE SI ACȚIUNI GENERALE

23.508,00

9.278,00

0,00

0,00

3.013,00

0,00

0,00

6.265,00

14.230,00

în continuare

8313,00|
|       8313,001

1

I^arking si birouri primărie

8313,00

8 313,001

o.ool

0.00

2 263.001

0,00

0.00

6 050,00

0.00

execuție

str. Moților nr 3-7

1

1

1INV.           mn Iei

Nominalizarea pe obiective de investiții

prevederi 2007

Total

din care:

Observații

Total alte surse constituite potrivit legii

Taxa apa

Taxa salubritate

Alte surse

Buget de stat

Ordonanța

19/1994 HG

505/1998

Credite

Bugetul local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IO1AL GENERAL

272.530,00

193.229,00

500,00

150,00

79.509,00

27392,00

1.500,00

84.178,00

79301.00

A

rui'iuiu-------------------------------

IN CONTINUARE

125.249,00

107364,001

500,00

150,00

35.353,00

17.068,00

1.500,00

52.793,00

17.885,00

B

LIX RARI NOI

88.561,00

68.686.00l

0,00

0,00

32.542,00

7.929,00

0,00

28.215,00

19.875,00

C

ACHIZIȚII DE BUNURI SI ALTE CHELTUIELI

58.720,00

17.179,001

0,00

0,00

11.614,00

2395,00

0,00

3.170,00

41.541,00

1

Modernizare spatii clădire str Moților nr 5

1.100,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1 100.00

execuție2

Introducere încălzire centrala in sediul

300,00

o.ool

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

300.00

execuție

primăriei P-ta Unirii nr. 1 -2

13

Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de cartier Manastur

100,(Ml

0,00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0,00

0,00

100,00

execuție4

Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de cartier Someseni

250,00

0.00

0.00

0.30

0.00

0,00

0.00

0,00

250,00

execuție5

Construcție cu parking P-ta Omni nr 1

115,00

115,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

115,00

0.00

execuție

str 1 C Bratianu nr 13-15

| c [Achiziții de bunur7Page I


10

Sb.PI Consolidare clădire P-ta Unirii nr 1-2 inclusiv expertiza

100,00

o.ool

0.00

0,00

o.ooț

0,00

0,00

0,00

100,00

proiectare

L "

Consolidare clădire str Moților nr 7

1.270,00

o,uu|

0,00

0.00

0.001

0,00

0.00

0,00

1.270,00

execuție

12

SP.PI Consolidare clădire str Moților nr 7 inclusiv expertiza

50,00

o.ool

0,00

0,00

o,oo|

0,00

0.00

0.00

50,00

proiectare

13

Sb.Kl Construcție cu parking P-ta Unirii nr 1 str. IC Bratianu nr 13-15

100,00

100.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0,00

100.00

0,00

proiectare

13

SF..P.I Modernizarea sălilor de de ședința ale Primarici(Motilor nr3

100,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

100,00

proiectare

14

Expertize terenuri

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

200,00

proiectare

Dotări independente

3.000.00

750.00

0.00

0.00

750.00

0.00

0.00

0,00

2 250.00

1

161,02 IS^BUCA SI s,cl)RANTA

565,00

o.ool

0,00

o.ool

0,00

o.ool

0,00

0,00

565,00

[   B JLUCRAK1 NOI

280,00

o.oo|

0,00

ojJoj

0,00

0,00]

0,00

0,00

280,00

]Concurs de soluții

100,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

I00.00|proiecaue

2

SF, PI Modernizare spatii clădire str Moților nr. 5

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

100,00

proiccatrc

3

Achiziții imobile

(inclusiv terenuri, exproprieri, expertize)

«.000,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

8.000,00

execuție

4

SP.PI Introducere încălzire centrala in sediul pnmariei P-ta Unirii nr 1-2

100,00

0.00

000

0.00

0.00

0,00

0,00

100.00

proiecatre

i

SP.P 1 inUUUUUCIB încălzire ttHWâFS îff sediul pnmanei de cartier Iris

40,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

o.bo

40,00

proiecalfe

6

SP.PI Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de cartier Marasti

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

40,00

proiecatre7

SF.KI Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de cartier Manastur

40,00

o.ool

0,00

C.00

0,00

o.ool

0,00

0,00

40,00

proiectare

8

SF.Pl Introducere încălzire centrala in sediul primăriei de cartier Someseni

40,00

o.ool

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

0,00

40,00

proiectare

L 2

Consolidare clădire P-ta Unim nr 1-2

50,001

0.00|

0,001 0,00

0.00| 0,00|

0,001             0,001               50,00

execuție
1

Amenajare rampe pe râul Someș pentru alun, cu apa a autospec ( H C L 579/2001 )

280,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

o.ooj

o,oo|

0,00

280,00

execuție

j   c |ACUIZ.11I1

285,00|

o,oo|

o7oo|

o.oo]

0,00]

o,oo|

0,00]

0,00

285,00]

1

S b, P I Amenajare rampe pe râul Someș pentru alun cu apa a autospecialelor

35,00

o]ooj

0,00

0,00

0,00

o^dj

0.00

35.00

proiectare

i    2   1 Dolari independente

250,00

6]6o]

o]oo]

6/>o|

o^o]

OJJO]

o/jo]

0.00

25O]od]

1

INVATAMANT

14.244,00

11.254,00

0,00

0,00

1.642,00

9.612,00

0,00

0,00

2.990,00

A

LUCRĂRI----------------------------

IN CONTINUARE

730,00

700,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

30.00

I

Grădiniță nr 74-Modemizare sistem de

incalzire-amplasament str Zorilor nr 36

25,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.00

execuție

2

Școala nr 10-Compartimentare mansarda

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300.00

0,00

0,00

0,00

execuție

3

Grădiniță nr. 42- Mansardare si extindere

400,00

400,00

0,00

000

0,00

400,00

0,00

0,00

execuție

4

Extindere liceu Romul Ladea

5,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

5,00

execuție

B

LUCRĂRI NOI

10.162,00

8.407,00

0,00

0,00

1.242,00

7.165,00

0,00

0,00

1 755,00

1

Grădiniță nr 74-modernizaie sistem încălzire amplasament str Pasteur

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70,00

execuție

2

Grup Școlar A Borza-modernizare centrala

termica

75,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,00

execuție

3

Colegiu tehnic energetic-modemizare centrala termica

300.00

0,00

0,00

C.00

0,00

0.00

0,00

0,00

300.00

execuție

4

Colegiu 1 ehme de 1 ransporturi 1 ransilvania modernizare centrala termica

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

execuție

5

Colegiu pedagogic Gheorghe Lazar-rnodemizare centrala termica

300,00

0,00

|            o.oo

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.00

execuție

6

Modernizare centrala termica

Liceu de informatica Tiberiu Popovici

300,00

0,00

| 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300.00

execuție
Pace 3


7

Construire grădiniță cartier Gruia

875,00

725.00

0,00

0,00

0.00

725,00

0,00

0,00

150,00

execuție

8

Construire grădiniță cartier central

875,00

725,001

0.00

0,00

0,00

725,00

0,00

0,00

150.00

execuție

9

Mansardare Liceu coregrafie

1.842,00

1.842.00]

0,00

0,00

1 242,00

600.00

0,00

0,00

0,00

execuție

10

Școala Ioan Bob - supraetejare st extindere

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

4(K),(X)

0,00

0,00

0,00

execuție

II

Școala Emil Isac șarpanta mansardabila

205,00

205.00

0,00

0,00

0.00

205.00

0,00

0,00

0,00

execuție

12

Grădiniță nr 1 construire sediu ( Grădiniță nr 9 )

320,00

320,00

0,00

0,00

0,00

320,00

0,00

0,00

execuție

13

Grădiniță nr.32 -Sediu nou

340,00

340,00

0,00

0,00

0.00

340,00

0,00

0,00

0.00

execuție

14

Campus tehnic preuniversitar

2.500,00

2 500.00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

execuție

15

Colegiul tehnic 1 ransilvama

1350,00

1 350,00

0,00

0,00

0,00

1 350.00

0,00

0,00

0.00

execuție

16

Grădiniță nr 16- modernizare canalizare

110,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

1 10,00

execuție

C

ALTE CHELI HIEL! BL

IN VESTIT! 1

3352,00

2.147,(X)|           0,00

0,00

400,00

1.747,00

0,00

0,00

1.205,00

1

SF, PI Colegiu Tehnic Energetic modernizare centrala termica

45,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

45,00

proiectare

2

SF, Pi Colegiu pedagogic Gh Lazar Modernizare centrala termica

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

proiectare

3

Expertize clădiri scoli

50,00

O.OOl         0JW

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.00

proiectare

4

Expertize centrale termice

50,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.00

proiectare

5

SF, PI Grădiniță nr 32 -Sediu nou

60,00

60,00

0,00

0.00

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

proiectare

6

S F, P T Grădiniță nr 74-Modemizare sistem incalzire-amplasament str Pastcur

45,00

o.ooj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

45.00

proiectare

7

S F. P I Grădiniță nr 55 -Mansardare clădire

50,00

o.ool

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

proiectare

8

SF.Pl Modernizare centrala termica Liceu informatica Tibenu Popoviciu

50,00

o^ooj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

proiectare

9

Grup Școlar Umrea-consolidare casa scării

115,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115,00

execuție

10

S.F, P I Gmp Școlar Umrea-consolidare casa scani

35,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

proiectare

II

S F, P I Grup Școlar A Borza-modemizare centrala termica

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

proiectare

12

SF, PI Școala Al V Voevod-acoperire terasa

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

proiectare

13

SF.Pl Mansardare clădire Liceu Apaczai

Janos

50,00

o.ool           0^00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

proiectare

14

S F, P 1 - Școala Emil Isac-mumcipiul CIuj-N șarpanta mansardabila

45,00

45.00

0,00

0,00

0.00

45,00

0,00

0,00

proiectare

15

S F, PI- Liceul t Pora șarpanta mansardabila

45,00

o.ool           OJX)

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

45,00

proiectare

16

SF.Pl Școala Generala Horea, mun Cluj-N mansardare

50,00

0.00

o.oo

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

50.00

proiectare

17

S F, P T- Consolidare versant la Gmp Școlar Aurel Vlaicu

80,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

80.00

proiectare

18

S F, P T- Extindere clădire Liceu Mihai

Em ine seu

70,00

(Tooj

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.00

proiectare

19

S.F. P T- Construire grădiniță cartier central

75,00

75.(X>|

0.00

o.co

0,00

75,00

0,00

0,00

0.00

proiectare

20

S F. P I • Construire grădiniță cartier Gruia

75,00

75,00

0.00

0,00

0,00

75,00

0.00

0,00

0.00

proiectate

21

SF.Pl Colegiu Tehnic de Transporturi

40,00

o.ool

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.00

proiectare

Transilvania modernizare centrala termica

1

S.F, P.T- Consolidare sala sport

100,00

100.001

0.00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

proiectare

Liceu G. Sureai23

Consolidare sala de sport Liceu G Sincai

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

proiectare

24

Expertiza, S b , P I Școala loan Bob

100,00

100,001

0,00

0,00

0.00

100.00

0,00

0,00

proiectare

25

Consolidare Colegiul economic Iulian Pop

600,00

600,0)1

0,00

0.00

0,00

600.00

0,00

0,00

proiectare

26

Consolidare Colegiul telecomunicații Augustin Maior

400,00

400,U0|

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

proiectare

27

SE'.P 1 -Grădiniță nr 1 construire sediu ( Grădiniță nr 9 )

100,00

i oo.oo

0,00

0,00

0.00

100 00

0.00

0,00

proiectare

28

S.F.P I Campus tehnic preuniversitar

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150.00

0,00

0.00

proiectare

29

S b.,P I Colegiul tehnic Transilvania

142,00

142.001           0,00

0,00

0.00

142,00

0.00

0,00

proiectare

30

Sb, PI Grădiniță nr 16- Modernizare canalizare

25,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

25.00

proiectare

|   29 |DOIARI INDtPENDtN 11                    |       300,00

0.00|           0.00|         0,001           0,00|         0,00|           0,00|            0,00|             300.00|

’ ■"

500,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ooț            500,00

B

LUCRĂRI NOI

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170,00'

1

Modernizare si extindere spatii la Spitalul Clinic Municipal

170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

170,00

execuție

C

ACHIZI ȚII DE RUMURI

330,00

0,00

OO

0JH1

OJmI

330,00

1

S b , P 1 Modernizare si extindere spatii la Spitalul Clinic Municipal

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

130.00

proiectare

J   2 |DOiARI                                         |        200,00|             0,00|          0.00|        0,00|          0,00|        0,00|          0,00|           0,00|

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

4.785,00

884,00

| 0,00

0,00

|         484,00

| 0,00

| 0,00

400,00

|           3.901,00

B

LUCRĂRI MOI

3310,00

400,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

300,00

2.910,001

Const, clădire pentru Filarmonica de stat Cluj-Napoca

500.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

500,00

execuție

2

Reabilitare si redare m circuitul cultural si tunstic al Bastionului Croitorilor

600.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

600.00

execuție

3

Reabilitare P-ta Avram lancu

1.150,00

300,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

300,00

850,00

execuție

4

Amenajare patinoar artificial mobil

100,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

100,00

execuție

5

Modernizare sala cinematograf Republica

700,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

700.00

execuție

6

Construire complex de agrement Aqua

10,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

execuție

7

Reabilitare monumente Matei Corvin, Mihai Viteazu

250,00

100,00

0,00

0,00

100.00

0,00

0,00

0,00

1 50.00

execuție

C.

ALTE CHELI UlkLl i)L

INVESTIT) 1

1.475,00

484,00

0,00

0,00

384,00

0,00

0,00

100,00

991,00

1

S F, P.T Reabilitare P-ta Avram lancu

275,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.00

175,00

proiectare

2

SF, PT Construire clădire pentru Filarmonica de stat Cluj

700,00

384,00

0,00

0.00

384.1X1

0.00

0,00

0,00

316.00

proiectare

3

SF, PT Reabilitare monumente Matei Corvin, Mihai Viteazu

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.00

proiectare

4

SF.PT Amenajare patinoar artificial mobil

50,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

proiectare

5

SF.PTReabilitare si redare in circuitul cultural si tunstical Bastionului Croitorilor

ioo,oo|              0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

proiectare

6

Expertize monumente

50,00

| 0.00

| 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

proiectare

7

SF.PT Modernizare sala cinematograf Republica

100,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

IOO.no

proiectare

8

SF.PT Construire complex de agrement Aqua

5o,oo|             0,00

| 0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

50.00

proiectare

9

SF.PT Muzeul de speologie

50,00

| 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

50,00

proiectare

1

Modernizarea si extinderea iluminatului

5.000,00

4 000,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 000.00

i .000,00

execuție

public (HC.L.362/2001 . HCL 217/2002)

I

2

Reabilitare termica clădiri multietajate

100,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

100,00

execuție

3

Incubator de afaceri in municipiul Cluj - Napoca

80,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

80,00

execuție

4

Rampa handicapați

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

execuție

5

Centrul de informare turistica si infochioscuri

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

execuție

| lASlUimmKrAS'lSTEKTA mm1 70,02 |LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

69.571,00

38.229,00

0,00

0,00

16.896,00

648,00

1.500,00

19.185,00

31342,00

A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

38.793,00

23.151,00

0,00

0,00

7.216,00|         0,00

1.500,00

14.435,00

15.642,00
C0N5JILIUE POCAL---------------------

38.793,00

23.151,00

0,00

0,00

7.216,00

0,00

1.500,00

14.435,00

15.642,00
1

Amenajare, redimensionare piața publica

1.619,00

1 619,00

0,00

0,00

1 619,00

0,00

0,00

0,00

0,00

execuție

Flora2

Amenajare, redimensionare piața publica

729,00

729,001

0,00

0,00

729,00

0,00

0,00

0,00

0,00

execuție

Zorilor3

Amenajare, redimensionare piața publica

1.793,00

1.793,001

0,00

0,00

1 793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

execuție

Hermes4

Ansamblu de locuințe str 1 imisuiui

34.652,00

19.010,001

0,00

0,00

3.075,00

0,00

1 500,00

14 435.00

15 642,00

execuție

Blajului - Rodnei

1


I [CONSILIUL LOCAL6

Casetare parau Calvana si amenajare

parcari

60,00

o,oo|           0/X)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.00

execuție

7

Extindere centru întreținere si tratare câini

700,00

o.ool          0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

execuție

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

24.188,00

11.078,00

0,00

0,00

9.680,00

648,00

0,00

750,00

13.110,00

CONSILIUL LOCAL

24.188,00

11.078.00:

0,00

0,00

9.680,00

648,00

0,00

750,00

13.110,00

i    |    1 Harta municipiului Cluj-Napoca

1.500,00

O.OO]0J)0

0,00

0,001 0,00

0.00|            0,00|           1 5oo,oo|p'°'ectare

2

Reactualizare secțiuni harta municipiului

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

proiectare

3

PUZ - PUD pentru modiiicare PUG , PA T studii de urbanism si studiu de circulație

3.000,00

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

proiectare

4

Reactualizare PUG

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

proiectare

5

Expertiza imobile fond de stat

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

100,00

proiectare

6

Consolidare si reabilitare imobile fond de stat

H.C.L. 243/1998 . H C L 34/1998

100,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

execuție

7

Dotări urbane

11.680,00

6680,00

0,00

0.00

6 680,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

8

Concurs soluții

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IO,00|Proicclarc
9

Achiziții corpun si elemente de iluminat

500,00

500,(X)|

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500.00

public

J


10

S F, P T Modernizare iluminat public

1.000,00

o.ool           0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

I 000.00|proiectare

II

Consolidare terenuri in zonele care prezintă pericol de alunecare

1.500,00

i ooo.oo

0,00

o.co

i ooo.oo

0,00

0,00

0,00

500,00|cxcculic

12

Sb.FI Consolidare terenuri in zone care prezintă pericol de alunecare

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

300,00|Pro'ectare

L

S.F, P I Ansamblu de locuințe str I iinisului Blajului - Rodnei

250,00

250,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

250,00

0.00|Proie<;,are
14

Sb.PI Casetare parau Calvana si amenaj parcari

1.500,00

o.ooj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500.00|prc>>cctare

15

SF, PUD, PUZ-Construire blocuri locuințe destinate închirierii

300,00

o.ooj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00|proiectare

50.00|protectarc16

S.F.P.l Centru de vârstnici

50,00

0.001 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


17

S b, P 1 Adăpost temporar pentru

50,00

o.ool

0,00

0.03

0,00

0,00

0,00

0,00

victimele violentei in familie

L


18

S F. P1 - Reabilitare termica clădiri

648,00

648,00

0.00

0,00

0,00

648,00

0,00

0,00


jproiectare


19

S F ,P T Extindere centru întreținere si tratare câini

100,00

0,00

0,00

o.co

0.00

0,00

0,00

0,00 100,00

1

proiectare20

Audit sistem de iluminat

100,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00 100,00

1

proiectare74,02

te I1A M

ROIULUI

1355,00

200,00

0,00|

150,00

50,00

0,00|

o.ool

0,00

1.155,00

1


A

LUCRĂRI IN CUN'IlNtrA'RE-----------------

700,00

200,00

0,00

150,00

50,00

0,00

0,00

0,00

500,00|

1

Amenajare puncte gospodărești HCL 195/1997 , HCL 555/2001

600,00

150.00

0.00

150.00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

execuție2

închidere si pasivizare rampa de deșeuri

100,00

50,00]

0.00

0.00

50,(X)

0.00

0,00

0,00

50.00

execuție

Pata Rat

_

400,Qo|1

Modernizare puncte gospodărești

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.00

execuție


2

Amenajare puncte pentru colectarea DEEE

200,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

200.00

execuție

C |ALH1Z1111 DE BUNURI

255,00]              0,00]           0.00|         0,00]           0,00]         0,00|           0,00|            0,00|             255,00]

1

Studii si avize pentru amenajare puncte gospodaresi

5,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.00

proiectare

2

SF, PI Viabilizare Canalul Morii

50,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.00

proiectare


3

Elaborare harți de zgomot si harți strategice

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

proiectare

de zgomot conform Lege 137/1995


17.845,00

17.132,00

0,00

0,00

0,00

17.132,00

0,00

0,00

713,00

A

LUCRĂRI IN CON I JNUARE

17.081,00

16368,00|          0,00

0,00

0,00

16.368,00

0,00

0,00

713,00

1

1

Modemizare/automatizare centrale termice

15.568,00

15 568.00

0.00

0,00

0,00

15.568.00

0,00

0,00

0.00

execuție

2

Reabilitare rețea apa fierbinte aferenta C1Z

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

execuție

Someș Nord
3

Modernizare rețele termice aferente program de reabilitare străzi

713,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

713.00

execuție

g |LUCRĂRI NOI

764,00;

764,00]

0,001

0,00

0,00

764,00

0,00

0,00

0,00]

1

Reabilitare sistem de termoiicare rambursare credite externe

764,00

764,00

0.00

0,00

0,00

764,00

0.00

0,00

0,00

execuție

139.157,00

116.252,00

500,00

0,00

57.424,00

0,00

0,00

58328,00

22.905,00

1 A

Lucrări in continuare

59.632,00

58.632,00

500,00

0,00

25.824,00

0,00

0,00

32308,00

1.000,00

1

1

Modernizare străzi conform

H.C.L. 5/2004 pentru 19 obiective

22.820,00

22 320,00

0.00

0,00

13 500,00

0,00

0,00

8 820,00

500,00

execuție

2

Îmbunătățire circulație auto pe Calea Turzii-sensuri giratorii

500,00

500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

500.00

0,00

execuție

3

Centuri ocolitoare a municipiului

21.824,00

21 324,00

0,00

0.00

12 324,00

0,00

0.00

9 000,00

500.00

execuție

4

Modernizare strada Milton Lehrer si I’osada

2.495,00

2 495.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.495,00

0,00

execuție

5

Modernizare strada Eugen ioncsco

470,00

470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470,00

0,00

execuție

6

Modernizare strada Meteor

1.010,00

1 010,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 010,00

0,00

execuție

7

Modernizare strada Jupiter

610,00

610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610.00

0,00

execuție

8

Modernizare strada luliu Maniu

400,00

400,00

I            0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

4(X),(X)

0,00

execuție

9

Modernizare strada Bolyai

145,00

145,00

|            o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

145.00

0,00

execuție


10

Modernizare strada Hermann Oberth

175,00

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

175,00

0,00

execuție

11

Modernizare Aleea Padin

614,00

614,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

614,00

0,00

execuție

12

Modernizare str. Șiretului

560,00

560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

560,00

0,00

execuție

13

Modernizare str Bucegi

2.862,00

2 862,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.862,00

0,00

execuție

|    14   | Modernizare pod str Scortarilor

15,00

15.00|           0,00

0,00

0,00

0,00

0,00|           I5.oo|               O.OOjcxccutie

15

Mod Str Maramureșului si străzi adiacente

Conform H C L 522/2000

5.132,00

5 132,00

|        500.00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 632,00

0,00

execuție

I B   |U crari noi

3

Implementarea managementului de trafic prin mod /ext sistemului de semaforizare actual

5.500,00

2.000.00

0,00

0,00

2 000.00

0,00

0,00

0,00

3 500.00

execuție

4

Modernizare si amenajare pietonal a Bulevardului Eroilor si P-ta Unim

12.000,00

12 000,00

0,00

0,00

7 OOO.UO

0,00

0,00

5 000,00

0.00

execuție

5

Modernizare str Baba Novac

1.400,00

1.300,001           0,00

0,00

6O0.00

0,00

0,00

700.00

100,00

execuție

Modernizare str Crinului

1.400,00

1 300,00

0.00

o.co

600.00

0,00

0,00

700,00

ioo.oo

execuție

7

Modernizare Aleea Godcanu

1.400,00

1 300,00

0,00

0,00

600.00

0,00

0,00

700,00

100,00

execuție

8

Modernizare str Actorului

1.400,00

1 300.00

0,00

0,00

700.00

0,00

0.00

(>00,00

100,00

execuție

1 ’

Modernizare str Teleorman

2.200,00|          2.100,00

0,00

0,00

900,001         0,00

0,00

1 200,00

100.00

execuție


(Consilii local

61.635.0U

55.OOO,OO|           0,00|         0,00|      31.200,00|         0,00|           0,00|       23.800,00|           6.635,00|

1

Reabilitare poduri conform

H C L. 5/2004 pentru 31 de obiective

6.000,00

5 900,001          0,00

o.oc

I 900,00

0.00

0.00

4 000,00

100.00

execuție

2

Modernizare pasaje pictonale subterane

1.500,00

0,00|           0/X)

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500.00

execuție


Pase 12

10

Modernizare str Cojocnei

1.500,00

1 400,00

0,00

0,00

700.00

0,00

0,00

700.00

100,00

11

Modernizare str Dambovitei

1.400,00

1 300,00

0.00

0,00

WX).(KJ

0,00

0,00

700.00

100.00

execuție

12

Modernizare str I amavelor

1.400,00

1.300.00

0,00

0,00

MX),00

0.00

0.00

700,00

100.00

execuție

13

Modernizare str Parang

2.500,00

2.400,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

1.500.00

100,00

execuție

1

S.F, P T Modernizare si amenajare pictonal

620,00

620,001

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

620,00

0,00

proiectare

a Bulevardului Eroilor si P-ta Unim

—L

2

S.F, P I Modernizare străzi

2.000,00

1 900,00

0,00

0,00

400.00

0,00

0,00

1 500.00

100.00

proiectare

(rest obiective)

3

S F, P1 Modernizare pasaje pietonalc

85,00

o.ool

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.00

proiectare

subterane

_

—î—

SF, PI Construcție cu parking

50,00

50,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.00

0,00

proiectare

str Ion Meșter f n.

J

Pape 1314

Modernizare str Paris

5.000,00

4 900,00|          0.00

0.00

1 900.00

0.00

0,00

3 000.00

100.00

execuție

15

Modernizare str Marasesti

2 300,00

2.200,00

0,00

0,00

900,00

0.00

0,00

1 300,00

100,00

execuție

16

Reabilitare drum capat strBrancusi-Colonia Borhanci

35,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

35.00

execuție

17

Modernizare străzi

6.100,00

5 800,00

0.00

0,00

2 800,00

0,00

0,00

3 000,00

300.00

execuție

18

Garaj public subteran P-ta Mihai Vitcazu

8.600,00

8 500,001          0.00

0.00

8 500,00

0.00

0,00

0.00

100,00

execuție

j        |KA11JC                                       |      3385,00

0,00|           0,00|         0,0()|           0,00|         0,00|           0,00|            0,00|           3385,00|

1

Modernizare linie de tramvai si trama stradala

2.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 85O.tK)|executic

2

Modernizare acționare electrica Ia tramvaie prin montare choppere

535,00

o.oo|           0?00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

535,00jexecutie


I c [ACHIZIȚII DOINI IO*


|Consiliul localr- >î~

SF.P 1 Proiectare, consultanta in vederea implementării managementului de trafic prin mod /ext sistemului de semaforizare actual

600,00

_

50,00

_

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.00

550,00

proiectare

5

S P F ,S F Pasaj subteran Calea Moților*

B-dul 21 Decembrie 1989

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

200.00

proiectare

7

SF. Pf Garaj public subteran P-ta Mihai

450.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

450.00

proiectare