Hotărârea nr. 403/2007

Hotărârea 403/2007 - Însusirea Protocolului de predare-primire a patrimoniului Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Protocolului de predare-primire a patrimoniului Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Protocolului de predare-primire a patrimoniului Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 5376 din 20.06.2007 al Serviciului Juridic-Contencios prin care se propune însușirea Protocolului de predare-primire a patrimoniului Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 71/2002, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se însușește Protocolul de predare-primire a patrimoniului Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnica, Direcția economica, Direcția domeniului public si privat, Direcția fondului imobiliar de stat și Serviciul juridic-contencios.

Anexă la I lolărârea nr. 403/2007

IU (ilA AUTONOMĂ A DOMENIULUI

( ONSII II I l.()( Al AL

MHM( ll’IULUl CLUJ-NAPOCA

Nr.        din       2007


PUBLIC ( I.U.I-NAPOf A

Nr.___         Jiu___________

PRO K)C()L DE PREDA R E-PR EL U A RE

a patrimoniului Regiei autonome a domeniului public ( luj-Napoca

încheiat azi 22 iunie 2007 în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.224 din 3 aprilie 2007 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, privind restructurarea și reorganizarea R.A.D.P. Cluj-Napoca in “Serviciu public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca”;

Intre REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA, cu sediul in Cluj-Napoca, Slr.Avram lancu nr.22-28, reprezentată prin director general, mg. MARIIJS CĂTÂNICIU, care are calitatea de a preda și C ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, cu sediul in slr.Molilor nr.3, reprezentat prin primar 1-MII. BOC , care are calitatea de a prelua, s-a întocmit prezentul protocol de predare-preluare întemeiat pe prevederile I lolararu nr.224 din 3 aprilie 2007.

La întocmirea prezentului protocol s-au avut in vedere informațiile puse la dispoziția Comisiei constituita in baza Dispoziției Primarului nr. 5070/2007 de către RADP Cluj-Napoca.

Ari. I. Obiectul prezentului protocol, il constituie atat pasivul, cal si activul RADP Cluj-Napoca, acestea urmând a li preluate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Ari.2. Bunurile imobile care fac parte din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și se predau din administrarea RADP Cluj-Napoca in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform ari. 5, Iii. a, din H.C.L. nr. 224/2007, sunt următoarele:

Nr.

Cri

DI-.NUMIRIi

ADRISA

VAI oari: in vi:n iar

1 lilerență

Alte mențiuni

Plus

Minus

1

Teren Baișoara suprafață 306 mp

Slr. Băișoara nr. la

121 Io 1.90

-

-

T

Teren patinoar artificial suprafața ele 0945,13

Str. Tinerelului In.

<>73.230,50

-

/o **

* zCT? ""X "z N

■n J.

Teren Ștrand BAS Grigorescu suprafața 44.234,86 mp

Bd. I Decembrie

1918 f.nr.

6.430.442,64

■1.

Teren Pasaj pietonal suprafața 1167,77 mp

Calea Florești f.n.

14.190,53

Teren Pasaj pietonal suprafața 251,66 m.p.

Str. Primăverii f.n

21.286,22

6.

Teren str. Băișoara suprafața 106,49 mp

Str. Baisoara f.n.

7.208,79

7.

Teren str. Sindicatelor suprafața 211,34 mp S.C. Cliamon

Str. Sindicatelor f.n.

21.450,99

8.

Teren Parc “Simion Bărnuțiu” suprafața 213,88 mp S.C. Curcubeul Rainbow

Parc Central “Simion Barnutiu”

21.708.80

9.

Teren Aleea Scărilor fn

S.C. Giromar suprafața 272,6 mp

Aleea Scărilor -Cetățuie

27.668,87

10.

Teren WC public Str.

Primăverii suprafața 62,7 mp

Str. Primăverii f.n.

12.101,51

II.

Teren WC public-I Ienri Coandă suprafața 66,11 mp

Str. Henri Coandă f.n.

18.040,54

12.

Teren WC public Str. Cetatuie suprafața 66,1 1 mp

Cetatuie f.n.

18.040,54

13.

Teren WC public- Str. Aurel Vlaicu -Autogara suprafața 55,9 mp

Str. Aurel Vlaicu

f.n.

13.735,35

14.

Teren WC public- Piața Flora suprafața 84,53 mp

Piața Flora Manastur

23.746,51

15.

Teren WC public str. Pavlov suprafața 19,37 mp

Str. Pavlov f.n.

4.541,30

16.

Teren WC public str. Coșbuc suprafața 19,37 mp

Str. Cosbuc f.n.

4.541,30

17.

Teren WC public- Piața Șefan cel Mare suprafața 19,37 mp

Piața Șefan cel Mare

4.541,30

18.

Teren WC public- P-ta

Unirii suprafața 70,15 mp

P-ta Unirii

16.446.66

19.

Teren WC public- Hala agroalimentară suprafața 55 mp

Piața Miliai Viteazu

10.615,36

/* /Mv20.

Amfiteatru (2173) Cartier Gheorgheni

10173

313,65

-

21.

Colt ptr. Recreație Gheorgheni 11 (2174)

10174

5,61

90

Vestiare la Baza Agr.

Someș Sun (2423 )

10423

487.245.12

23.

Cabina Poarta Baza Agr. Someș Sun (2424)

10424

46.707,22

24.

Construcție Beton Cartier Gheorgheni

10441

4.1 14,43

25.

împrejmuire Parc Str. Gheorgheni (2036)

20036

676,17

26.

împrejmuire Parc Str. Engels (2037)

20037

6.238.86

27.

împrejmuire Parc Str.

Aron Frincu (2038)

20038

852.05

28.

Fantana Arteziana (2041) Piața Mihai Viteazu

20041

65.10

29.

împrejmuire Parc Str. Cordos (2042)

20042

1.277,11

30.

împrejmuire Parc Str. Libknecht (2044)

20044

402,64

31.

împrejmuire Parc Str. Dragalina (2050)

20050

769,08

32.

împrejmuire Parc Str. Piața 14 Iunie (2051)

20051

536,96

33.

împrejmuire Parc Piața Victoriei (2054)

20054

692,12

-

34.

împrejmuire Parc Public (2063)

20063

9.698,46

35.

Pavilion Muzica (2065)

20065

814,46

-

-

36.

Fantana Arteziana (2070) Piața Gării

20070

440,08

37.

împrejmuiri Piața Muzeului (2071)

20071

1.274,55

38.

Umbrare la WC-uri (2175)

20175

92,21

39.

Biblioteca Construcții

(2176)

20176

8.679.19

40.

Patinoar Artificial (2357)

20357

218.859,41

41.

Stavilar Lac Soporului (2381)

20381

244,54

42.

Clădire Punct

Gospodăresc (2417)

204 17

8.779,04

zl y

43.

împrejmuire Baza

20420

32.954.18

-

-

/ * / dfea47^'Cl^'o


Agrement Someș (2420)

44.

Bazin de înot Pentru Adulti (2421) Baza Agrement Someș

20421

508.763,11

45.

Bazin de înot Pentru

Copii începători (2422) Baza Agrement Someș

20422

266.940,22

46.

Drumuri interioare Bazaa Agrement Someș (2425)

20425

62.949,15

47.

Dusuri (Baza Agrement Someș) (2426)

20426

18997.01

48.

Plaja de nisip (2427) Baza Agrement Someș

20427

25.320,31

49.

Plaja din dale de beton (2428) Baza Agrement Someș

20428

42.295,80

50.

Plaja Gazonata Spatii Verzi si planta (2429) Baza Agrement Someș

20429

72.863,85

51.

Terenuri de Sport Baza Agrement Someș (2430)

20430

56.287,54

52.

Alei Interioare Asfaltate Baza Someș (2431)

20431

37.581,03

53.

Fântâni de Băut Apa Baza Agrement (2432)

20432

308,40

54.

Fântâni de Băut Apa Baza Agrement (2433)

20433

308,40

55.

Rețele de iluminat

Exter. B. Agrement (2434)

20434

18.157,60

56.

1 lidranti Parc Public

(2120)

30120

1,46

57.

Hidranti Parc Public (2121)

30121

1,46

58.

Ilidranti Parc Public

(2122)

30122

1,80

-

59.

Hidranti (2127) Cuza Vodă

30127

1,91

60.

Hidranti Parc Dragalina (2128)

30128

1.65

-

SI.

Hidranti Piața Libertății (2129)

30129

9.20

-

62.

Hidranti Piața Mihai

Vitezu (2170)

30170

3,05

_____/ A /\        s63.

Hidranți parc Ștefan cel Mare

30583

7,28

64.

1 lidranți parc Ștefan cel Mare

30610

2,43

TOTAL


9.407.534,51

Art.3. Bunurile imobile aliate în proprietatea privată a RADP Cluj-Napoca care se predau în proprietatea privată a Municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj -Napoca, conform ari. 5, lit. b, sunt următoarele:

Nr crt

Denumire mijloc fix

Suprafața

Valoare lei

Diferente

Alte mențiuni

Scriptic

Faptic

Plus

Minus

1

Teren pepiniera Bobalna nr.65

45.634,295

43.817,9

919.078,27

1.816,395

2

Teren Sipos Someseni

3I.850

31.850

573.385,89

3

Teren pepiniera str Becas str. Al V Voievod F.N.

342.44 I

480.143

1 1.336.557,88

137.702

4

Teren pepiniera Grigorescu

77.700

67.460,92

2.271.006,68

10239,08

5

Clădire pepiniera Bobalna

I325.I

1.325,1

5.025,8 1

6

Sere bobalna din care

5200

5.200

Bloc sere pepiniera Bobalna

57.216,57

Sere anexa pepiniera Bobalna

36.478,75

Sera inmultitor pepiniera Bobalna

37.884,90

Spatii uscare plante med Bobalna

7.231,34

Sera bloc 13-14 Bobalna

56.857,17

împrejmuiri pepiniera

23.647,25

7

Clădire pepiniera Becas

4961.7

4.961,7

387.378,85

Sere Becas din care:

318

318

Sera nr. 2 inmultitor Becas

13.858,73

Spatii ciupercarie sera 3 Becas

54.743,74

Magazie anexa Becas

13.858,73

împrejmuiri Becas

37.043,72

8

Clădire pepiniera BAS Grigorescu

400

400

46.707,22

Solarii BAS Grigorescu

3.600

3.600

46.091,46

TOTAL                                               15.924.052,96

Pentru diferentele constatate intre scriptic si faptic vor fi prezentate de către RADP Cluj-Napoca documente justificative ( ex. decizii de restituire, hotarari judecătorești, acte de preluare, etc. ).

între bunurile proprietate privată a RADP conform situației la 30.04.2007 și lista de inventariere a mijloacelor lîxe care se predau la Consiliul local există o diferență de 11.414.985,73 lei’.

Art. 4. Terenurile și mijloacele fixe aflate în proprietatea publică, propuse de


Nr crt

Denumire mijloc fix

Suprafața

Mp

Valoare lei

Obs

1

Adăpost de vara Bobalna Ecarisaj

1 325

16.174,10

2

împrejmuire si porti metalice Ecarisaj

1.960,23

3

Platforma asfaltata Bobalna

51.785,66

u-

Teren M Manole (SERUMT)

29.036

545 645,08

5

Stilpi pentru afișa]

39 buc

4.494,30

6

Grajd pentru cai

'4’9 780,30

1

AUTOMAT DE DIRIJARE A

CIRC.ADC8E(400170) str. Cuza

Vodă

30172

81,76

2

AUTOMAT DE DIRIJ CIRC.ADC8E (900206) Str Coșbuc

30173

81,76

3

AUTOMATE DE DIRIJ. CIRCULAȚIE (900212) Str. Baritiu

30178

37,42

4

AUTOMAT PT DIRIJ CIRCULAȚIEI (900217) Astoria

30183

26,50

5

AUTOMAT PT DIRIJ CIRCULAȚIEI (900218) Str. Barceanu

30184

26,50

6

AUTOMAT PT DIRIJ CIRCULAȚIEI (900219) Str.Paris < București

30185

26,50

7

SEMAFOR 2 S.2         (900290)

-Pietoni - Teatrul National

70290

0,26

8

SEMAFOR 2 S.2         (900291)

-Pietoni - Teatrul National

70291

0,26

9

SEMAFOR 2 S.2         (900292)

-Pietoni - Teatrul National

70292

0,26

10

SEMAFOR 2 S.2         (900293)

-Pietoni - Teatrul National

70293

0,26

11

SEMAFOR 2 S.2         (900296)

- Pietoni - Teatrul National

70296

0,26

12

SEMAFOR 2 S.2         (900297)

- Pietoni - Teatrul National

70297

0,26

13

SEMAFOR 2 S 2         (900298)

-Pietoni - Teatrul National

70298

0,26

14

SEMAFOR 2 S.2         (900299)

- Pietoni - Teatrul National

70299

0,26

15

SEMAFOR 2 S.2         (900300)

- Pietoni - Teatrul National

70300

0,26

16

SEMAFOR 2 S.2         (900301)

- Pietoni - Teatrul National

70301

0,26

17

SEMAFOR 2 S.2         (900302)

- Pietoni - Teatrul National

70302

0,26

18

SEMAFOR 2 S.2         (900303)

- Pietoni - Teatrul National

70303

0,26

19

SEMAFOR 2 S.2         (900304)

- Pietoni - Cuza Vodă

70304

0,26

20

SEMAFOR 2 S.2         (900305)

- Pietoni - Cuza Vodă

70305

0,26

21

SEMAFOR 2 S.2         (900306)

- Pietoni - Cuza Vodă

70306

0,26

22

SEMAFOR 2 S.2         (900307)

- Pietoni - Cuza Vodă

70307

0,26

23

SEMAFOR 2 S.2         (900308)

- Pietoni - Cuza Vodă

70308

0,26

24

SEMAFOR 2 S.2         (900309)

- Pietoni - Cuza Vodă

70309

0,26
25

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Cuza Vodă

(900310)

70310

0,26

26

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Cuza Vodă

(900311)

70311

0,26

27

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Cuza Vodă

(900312)

70312

0,26

28

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Cuza Vodă

(900313)

70313

0,26

29

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Cuza Vodă

(900314)

70314

0,26

30

SEMAFOR 2 S 2

- Pietoni - Cuza Vodă

(900315)

70315

0,26

31

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Cuza Vodă

(900316)

70316

0,26

32

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Cuza Vodă

(900317)

70317

0,26

33

SEMAFOR 2 S 2 - Pietoni - Melody

(900318)

70318

0,26

34

SEMAFOR 2 S.2 - Pietoni - Melody

(900319)

70319

0,26

35

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Melody

(900320)

70320

0,26

36

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Melody

(900321)

70321

0,26

37

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Melody

(900322)

70322

0,26

38

SEMAFOR 2 S 2 - Pietoni - Melody

(900323)

70323

0,26

39

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Melody

(900324)

70324

0,26

40

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Melody

(900325)

70325

0,26

41

SEMAFOR 2 S.2 - Pietoni - Melody

(900326)

70326

0,26

42

SEMAFOR 2 S.2 - Pietoni - Melody

(900327)

70327

0,26

43

SEMAFOR 2 S.2 - Pietoni - Melody

(900328)

70328

0,26

44

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Coșbuc

(900329)

70329

0,26

45

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Coșbuc

(900330)

70330

0,26

46

SEMAFOR 2 S 2 - Pietoni - Coșbuc

(900331)

70331

0,26

47

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Coșbuc

(900332)

70332

0,26

48

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Coșbuc

(900333)

70333

0,26

49

SEMAFOR 2 S 2 - Pietoni - Coșbuc

(900334)

70334

0,26

50

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Garibaldi

(900335)

70335

0,26

51

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Garibaldi

(900336)

70336

0,26

52

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Garibaldi

(900337)

70337

0,26

53

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Garibaldi

(900338)

70338

0,26

Zo^A-
54

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Garibaldi

(900339)

70339

0,26

55

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Garibaldi

(900340)

70340

0,26

56

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Garibaldi

(900341)

70341

0,26

57

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Garibaldi

(900342)

70342

0,26

58

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Garibaldi

(900343)

70343

0,26

59

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Garibaldi

(900344)

70344

0,26

60

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900345)

70345

0,26

61

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900347)

70347

0,26

62

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astona<Baritiu

(900348)

70348

0,26

63

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900349)

70349

0,26

64

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astona<Baritiu

(900350)

70350

0,26

65

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900351)

70351

0,26

66

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900352)

70352

0,26

67

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900353)

70353

0,26

68

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900354)

70354

0,26

69

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900355)

70355

0,44

70

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900356)

70356

0,26

71

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900357)

70357

0,26

72

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900440)

70440

0,27

73

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900441)

70441

0,27

74

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900442)

70442

0,27

75

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Astoria<Baritiu

(900443)

70443

0,27

76

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Barceanu

(900444)

70444

0,27

77

SEMAFOR 2 S.2

- Pietoni - Barceanu

(900445)

70445

0,27

78

SEMAFOR 2 S 2

- Pietoni - Barceanu

(900446)

70446

0,27

79

SEMAFOR 2 S 2

- Pietoni - Barceanu

(900447)

70447

0,27

80

SEMAFOR 3 S.1         (900452)

-Vehicule - Teatrul National

70452

0,59

81

SEMAFOR 3 S.1         (900453)

-Vehicule - Teatrul National

70453

0,59

82

SEMAFOR 3 S.1         (900454)

-Vehicule - Teatrul National

70454

0,59

/»/<
83

SEMAFOR 3 S 1         (900455)

-Vehicule - Teatrul National

70455

0,59

84

SEMAFOR 3 S.1         (900456)

-Vehicule - Teatrul National

70456

0,59

85

SEMAFOR 3 S.1         (900457)

-Vehicule - Teatrul National

70457

0,59

86

SEMAFOR 3 S 1         (900458)

-Vehicule - Teatrul National

70458

0,59

87

SEMAFOR 3 S.1         (900459)

-Vehicule - Teatrul National

70459

0,59

88

SEMAFOR 3 S1         (900460)

-Vehicule - Teatrul National

70460

0,59

89

SEMAFOR 3S 1         (900461)

-Vehicule - Teatrul National

70461

0,59

90

SEMAFOR 3 S T         (900462)

-Vehicule - Teatrul National

70462

0,59

91

SEMAFOR 3 S 1         (900463)

-Vehicule - Teatrul National

70463

0,59

92

SEMAFOR 3 S.1         (900464)

-Vehicule - Teatrul National

70464

0,59

93

SEMAFOR 3 S.1         (900465)

-Vehicule - Teatrul National

70465

0,59

94

SEMAFOR 3 S 1         (900466)

-Vehicule - Teatrul National

70466

0,59

95

SEMAFOR 3 S.1         (900467)

-Vehicule - Teatrul National

70467

0,59

96

SEMAFOR 3 S.1         (900468)

-Vehicule - Teatrul National

70468

0,59

97

SEMAFOR 3 S.1         (900469)

-Vehicule - Teatrul National

70469

0,59

9t

SEMAFOR 3 S.1         (900470)

-Vehicule - Teatrul National

70470

0,59

99

SEMAFOR 3 S 1         (900471)

-Vehicule - Teatrul National

70471

0,59

100

SEMAFOR 3 S 1         (900473)

-Vehicule - Teatrul National

70473

0,59

101

SEMAFOR 3 S.1         (900474)

-Vehicule - Teatrul National

70474

0,59

102

SEMAFOR 3 S.1         (900475)

-Vehicule - Teatrul National

70475

0,59

103

SEMAFOR 3 S1         (900476)

-Vehicule - Teatrul National

70476

0,59

104

SEMAFOR 3 S 1         (900477)

- Vehicule - Cuza Vodă

70477

0,59

105

SEMAFOR 3 S.1         (900478)

-Vehicule - Cuza Vodă

70478

0,59

106

SEMAFOR 3 S 1         (900479)

- Vehicule - Cuza Vodă

70479

0,59

107

SEMAFOR 3 S1         (900480)

-Vehicule - Cuza Vodă

70480

0,59

108

SEMAFOR 3 S.1         (900481)

- Vehicule - Cuza Vodă

70481

0,59

109

SEMAFOR 3 S 1         (900482)

- Vehicule - Cuza Vodă

70482

0,59

11u

SEMAFOR 3 S.1         (900483)

- Vehicule - Cuza Vodă

70483

0,59

111

SEMAFOR 3 S.1         (900484)

- Vehicule - Cuza Vodă

70484

0,59
112

SEMAFOR 3 S.1         (900485)

- Vehicule - Cuza Vodă

70485

0.59

113

SEMAFOR 3 S.1         (900486)

- Vehicule - Cuza Vodă

70486

0,59

114

SEMAFOR 3 S.1         (900487)

- Vehicule - Cuza Vodă

70487

0,59

115

SEMAFOR 3 S.1         (900488)

- Vehicule - Cuza Vodă

70488

0,59

116

SEMAFOR 3 S 1         (900489)

- Vehicule - Cuza Vodă

70489

0.59

117

SEMAFOR 3 S.1         (900490)

- Vehicule - Cuza Vodă

70490

0,59

118

SEMAFOR 3 S.1         (900491)

- Vehicule - Astoria<Baritiu

70491

0,59

119

SEMAFOR 3 S.1         (900492)

- Vehicule - Astoria<Baritiu

70492

0,59

120

SEMAFOR 3 S.1         (900493)

- Vehicule - Astoria<Baritiu

70493

0,59

121

SEMAFOR 3 S.1         (900494)

- Vehicule - Astoria<Baritiu

70494

0,59

122

SEMAFOR 3 S1         (900495)

-Vehicule - Astoria<Baritiu

70495

0,59

123

SEMAFOR 3 S.1         (900496)

- Vehicule - Astoria<Baritiu

70496

0,59

124

SEMAFOARE 1S1         (900520)

- Intermitente - Calea Mănăștur-F-ca de bere

70520

0,30

125

SEMAFOARE 1S1         (900521)

- Intermitente - Calea Mănăștur-F-ca de bere

70521

0,30

126

SEMAFOARE 1S1         (900522)

- Intermitente - Teatrul Maghiar

70522

0,30

127

SEMAFOARE 1S1         (900523)

- Intermitente - Teatrul Maghiar

70523

0,30

128

SEMAFOARE 1S1         (900524)

- Intermitente - Coșbuc<Devei

70524

0,30

129

SEMAFOARE 1S1         (900525)

- Intermitente - Coșbuc<Devei

70525

0,30

130

SEMAFOR 2S2         (900722)

- Pietoni - Paris<București

70722

0,32

131

SEMAFOR 2S2         (900723)

- Pietoni - Paris<București

70723

0,31

132

SEMAFOR 2S2         (900724)

- Pietoni - Paris<București

70724

0,31

133

SEMAFOR 2S2         (900725)

- Pietoni - Paris<București

70725

0,31

134

SEMAFOR 2S2         (900726)

- Pietoni - Paris<București

70726

0,31

135

SEMAFOR 2S2         (900727)

- Pietoni - Paris<București

70727

0,31

136

SEMAFOR 2S2         (900728)

- Pietoni - Paris<București

70728

0,31

137

SEMAFOR 2S2         (900729)

- Pietoni - Paris<București

70729

0,31

1

SEMAFOR 3S1          (900781)

-Vehicule - Melody

70781

0,55

139

SEMAFOR 3S1          (900782)

-Vehicule - Melody

70782

0,55140

SEMAFOR 3S1 -Vehicule - Melody

(900783)

70783

0,55

141

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Melody

(900784)

70784

0,55

142

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Melody

(900785)

70785

0,55

143

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Melody

(900786)

70786

0,55

144

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Melody

(900787)

70787

0,55

145

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Melody

(900788)

70788

0,55

146

SEMAFOR 3S1 -Vehicule - Melody

(900789)

70789

0,55

147

SEMAFOR 3S1 -Vehicule - Melody

(900790)

70790

0,55

148

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Melody

(900791)

70791

0,55

149

SEMAFOR 3S1 -Vehicule - Melody

(900792)

70792

0,55

150

SEMAFOR 3S1 -Vehicule - Melody

(900793)

70793

0,55

151

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Coșbuc

(900794)

70794

0,55

152

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Coșbuc

(900795)

70795

0,55

153

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Coșbuc

(900796)

70796

0,55

154

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Coșbuc

(900797)

70797

0,55

155

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Coșbuc

(900798)

70798

0,55

156

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Coșbuc

(900799)

70799

0,55

157

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Garibaldi

(900800)

70800

0,55

158

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Garibaldi

(900801)

70801

0,55

159

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Garibaldi

(900802)

70802

0,55

160

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Garibaldi

(900803)

70803

0,55

161

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Garibaldi

(900804)

70804

0,55

162

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Garibaldi

(900805)

70805

0,55

163

SEMAFOR 3S1 -Vehicule - Garibaldi

(900806)

70806

0,55

164

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Garibaldi

(900807)

70807

0,55

165

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Garibaldi

(900808)

70808

0,55

166

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Garibaldi

(900809)

70809

0,55

16"

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Garibaldi

(900810)

70810

0,55

z- - * Â » '

168

SEMAFOR 3S1 -Vehicule - Garibaldi

(900811)

70811

0,55169

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Garibaldi

(900812)

70812

0,55

170

SEMAFOR 3S1

- Vehicule - Garibaldi

(900813)

70813

0,55

171

SEMAFOR 3S1 -Vehicule -Traian

(900814)

70814

0,55

i?2

SEMAFOR 3S1 -Vehicule -Traian

(900815)

70815

0,55

173

SEMAFOR 3S1 -Vehicule -Traian

(900816)

70816

0,55

174

SEMAFOR 3S1 -Vehicule -Traian

(900817)

70817

0,55

175

SEMAFOR 3S1 -Vehicule -Traian

(900818)

70818

0,55

176

SEMAFOR 3S1 -Vehicule -Traian

(900819)

70819

0,55

177

SEMAFOR 1S1          (901374)

- Intermitente - Calea Turzu<Avram lancu

71374

0,55

178

SEMAFOR 1S1          (901375)

- Intermitente - Sens giratoriu Mănăștur

71375

0,29

179

SEMAFOR 1S1          (901376)

- Intermitente - Sens giratoriu Mănăștur

71376

0,29

180

SEMAFOR 1S1

- Intermitente - Plopilor

(901377)

71377

0,29

181

SEMAFOR 1S1

- Intermitente - Plopilor

(901378)

71378

0,29

182

SEMAFOR 1S1

- Intermitente - Plopilor

(901378)

71379

0,29

183

SEMAFOR 1S1

- Intermitente - Plopilor

(901380)

71380

0,29

Î84

SEMAFOR 1S1

- Intermitente - Oașului

(901381)

71381

0,29

185

SEMAFOR 1S1

- Intermitente - Oașului

(901382)

71382

0,29

TOTAL REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ - NAPOCA

670.193,92

Lista completa a bunurilor mobile si imobile necesare desfășurării activitatii S.P.I. va fi prezentata de către RADP Cluj-Napoca in termen de maxim 60 de zile.

Art.5. In termen de maxim 60 de zile de la data insusirii prezentului protocol de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, RADP Cluj-Napoca va prezenta următoarele:

identificarea în regim de Carte funciară a terenurilor proprietate privata prevăzute de art. 2 din prezentul protocol, ce fac obiectul predării-primirii si depunerea cărților funciare, in extenso, actualizate;

identificarea în regim de Carte funciară a construcțiilor ce fac obiectul predării-primirii si depunerea cariilor funciare, in extenso, actualizate; documentațiile întocmite pentru construcțiile extratabulare;


contractele având ca obiect imobilele cuprinse în prezentul protoco dosarele juridice având ca obiect imobilele cuprinse în prezentul bilanțul de predare întocmit conform OMFP nr.40/2007 la data de

  • -  balanța de verificare la data de 30.06.2007

  • -  listele de inventariere întocmite conform OMFP nr. 1753/2004, a bunurilor mobile și imobile care vor rămâne la Serviciul public de intervenții al municipiului C1 uj -Na poc a

  • -  Situația detaliată a crențelor și datoriilor la 30.06.2007

Art. 6 - începând cu 1 iulie 2007 Serviciul public de intervenții al municipiului Cluj-Napoca va întocmi bugetul de venituri și cheltuieli și va prezenta trimestrial situații financiare.

Art. 7 - Prezentul protocol de predare-primire urmeaza a fi modificat si definitivat, in condițiile prevăzute de disp. art. 4.

Art. 8 - Prezentul protocol de predare-primire s-a încheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


RADP CLUJ-NAPOCA

DIRECTOR GENERAL

MARIUS ( A IWH II >   "

COMISIA CONSTITUITA IN BAZA

CONSTITUITA DISPOZIȚIEI PRIMARULUI

NR. 5790/2007


COMISIA RADP

IN BAZA DECIZIEI NR. 63/2007MEMBRI:

MOIGRADAN OLIMPIA ȚĂRMURI AUROR FERENCZ ȘTEFANI

CRISAN DACIA APOSTU SORIN _ PE PRICE DORINA BOGDAN IOAN

RUS ALINA MUNTIU VIRGINIA TUSA SIMION^ RLJSU LOREDANA TOMA CRISTIAN

MARIUS CATANICIU

SAVA ALEXANDRU

SEC1NCA MIHAELA

MEGYERY ZOLT

OI.ARU CARMEN

TARANU GABRIELA

PARLEA BIANCA