Hotărârea nr. 402/2007

Hotărârea 402/2007 - Vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proceselor-verbale ale Comisiei constituită în baza Legii nr. 550/2002 și a Hotărârii nr. 858/2004 (vânzarea spațiilor cu altă destinație) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Laurean Turdean, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită în baza Legii nr. 550/2002 cu privire la negocierea vânzării unor spații cu altă destinație care îndeplinesc condițiile de vânzare prevăzute de Legea nr. 550/2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă vânzarea, prin negociere directă, a următoarelor spații:

  • 1. Spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca. P-ța Unirii nr. 18, solicitantului Electroservice Societate Cooperativă Meșteșugărească. Prețul, conform raportului de evaluare, este 115.977 lei, prețul final de vânzare este 135.000 lei care se va achita integral la data semnării contractului. Spațiul are suprafață utilă 24,93 mp., suprafață desfășurată 31,34 mp., mp.

  • 2. Spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. St. O. Iosif nr. 1-3, solicitantului S.C. CASA DE EDITURĂ SARMIS S.R.L., prețul, conform raportului de evaluare, este 111.000 lei, prețul final de vânzare este 116.500 lei; modalitatea de plată avans: 25% la data semnării contractului, iar diferența, în rate lunare, eșalonate pe trei ani. Spațiul are suprafața utilă 36,73 mp.; suprafața desfășurată 53,02 mp.și 33 mp. teren în cotă indiviză.

  • 3. Spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. E. Zola nr. 1, solicitantei SBIRCIU MIHEALA LUCIA , prețul - conform raportului de evaluare, este 160.461 lei, prețul final de vânzare este 175.000 lei; modalitatea de plată: avans 25% la data semnării contractului, iar diferența, în rate lunare, eșalonate pe trei ani. Spațiul are suprafața utilă 58,78 mp.; suprafața desfășurată 77,73 mp., și 13,28 mp. teren în cotă indiviză.

  • 4. Spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. E. Zola nr. 1, solicitantei Țiplic Camelia Elena Narcisa. Prețul, conform raportului de evaluare, este 154.930 lei, prețul final de vânzare este 165.000 lei, care se va achita integral la data semnării contractului. Spațiul are suprafață utilă 56,87 mp.și suprafață desfășurată 75,10 mp..

ART.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian


Contrasemnează:

Secretarul municipiului Jr. Aurora Țărmure

Nr. 402 din 26 iunie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)