Hotărârea nr. 401/2007

Hotărârea 401/2007 - Modificarea Hotărârii nr. 166/2006 modificată prin Hotărârea nr. 674/2006 (vânzarea unor spaţii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 166/2006 modificată prin Hotărârea nr. 674/2006 (vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 166/2006 modificată prin Hotărârea nr. 674/2006 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Laurean Turdean, Ștefan Florea Dimitriu și Palfi Carol;

Analizând Referatul Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, constituită în baza Legii nr. 550/2002;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.L- Se modifică art.l punctele 1, 2, 3 din Hotărârea nr. 166/2006, modificată prin Hotărârea nr. 674/2004, care va avea următorul conținut:

"Art. 1.1. Suprafața utilă a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Baba-Novac nr. 21, este de 91,19 mp., suprafața desfășurată 109,5 mp., cota indiviză teren 34 m. Prețul de vânzare este 230.000 lei.

2. Suprafața utilă a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. R. Ferdinand nr. 5 este

87,09 mp., suprafața desfășurată 136,33 mp., cota indiviză teren 65,44 mp.. Prețul de vânzare este

490.000 lei.

3. Suprafața utilă a spațiului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 35 este 182,76

mp, suprafața desfășurată este 332,68 mp., cota indiviză teren 98,37 mp. Prețul de vânzare este 350.000 lei."

ART.IL- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 401 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)