Hotărârea nr. 398/2007

Hotărârea 398/2007 - Suportarea din bugetul local a sumei de 3.135.236 lei reprezentând obligatii neachitate de către RADP Cluj-Napoca la bugetul general consolidat al statului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suportarea din bugetul local a sumei de 3.135.236 lei reprezentând obligații neachitate de către RADP Cluj-Napoca la bugetul general consolidat al statului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local și trecerea pe cheltuieli a sumei de 3.135.236 lei - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 50002 din 15.06.2007 al Comisiei de preluare a RADP Cluj-Napoca, prin președinte Boros Janos, cu privire la plata către bugetul general consolidat al statului, reprezentând obligații neachitate de către RADP Cluj;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 224/2007 și adresei nr. 4212/13.06.2007 a RADP Cluj-Napoca;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către bugetul general consolidat al statului a sumei de 3.135.236 lei reprezentând obligații neachitate de către RADP Cluj-Napoca la data de 15.06.2007 constând în :

TVA 1.463.316 lei;

Impozit venit salarii 85.359 lei;

CAS angajator 942.929 lei;

CAS asigurați 89.256 lei;

Accidente muncă, boli profesionale 1.714 lei;

Șomaj angajator 47.679 lei;

2.124 lei;

1.920 lei;


Șomaj asigurați

Fond garantare

CASS angajator 381.692 lei;

CASS asigurați 32.500 lei;

CASS c.m. îngrijire copil 3.236 lei;

Contribuție concedii, indemnizații 395 lei;

Vărsăminte de la pers.juridice pt. pers.handicap 83.116 lei.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.