Hotărârea nr. 396/2007

Hotărârea 396/2007 - Suportarea din bugetul local, trecerea pe celtuieli si plata către dl. Poka Deszo si d-na. Toth Zsutsanna-Ilona a sumei de 10.110,25 lei în baza Sentintei Civile nr. 1008/2005 a Tribunalului Cluj, a Deciziei Civile nr. 62/A/2006 a Curtii de Apel Cluj, a Somatiei si Procesului-verbal de cheltuieli din Dosarul executional nr. 238/2007 de la Biroul Executorului Judecătoresc Cîmpian Mihai Radu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli

și plata către dl. l’oka Dezso și d-na Toth Zsuzsanna-Ilona a sumei de 10.110,25 RON,

în baza Sentinței Civile nr. 1008 / 2005 a Tribunalului Cluj, a Deciziei Civile nr. 62 / A / 2006 a Curții de Apel Cluj, a Somației și Procesului-verbal de cheltuieli din Dosarul execuțional nr. 238/2007 de la Biroul Executorului Judecătoresc Cîmpian Mihai Radu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către dl. Poka Dezso și d-na Toth Zsuzsanna-Ilona a sumei de 10.110,25 RON, în baza Sentinței Civile nr. 1108 / 2005 a Tribunalului Cluj, Deciziei Civile nr. 62 / A / 2006 a Curții de Apel Cluj, Somației și Procesului-verbal de cheltuieli din Dosarul execuțional nr. 238 / 2007 de la Biroul Executorului Judecătoresc Cîmpian Mihai Radu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46706 / 41 din 13.06.2007 al Direcției economice prin care se propune suportarea de la bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către dl. Poka Dezso și d-na Toth Zsuzsanna-Ilona a sumei de 10.110,25 RON, reprezentând cheltuieli de judecată (6160 RON) și cheltuieli de executare (3950,25 RON), în baza Sentinței Civile nr. 1108 / 2005 a Tribunalului Cluj, Deciziei Civile nr. 62 / A / 2006 a Curții de Apel Cluj, Somației și Procesului-verbal de cheltuieli din Dosarul execuțional nr. 238 / 2007 de la Biroul Executorului Judecătoresc Cîmpian Mihai Radu;

Reținând prevederile art. 274, 371A1 și 371A7 din Codul de procedură civilă;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata către dl. Poka Dezso și d-na Toth Zsuzsanna-Ilona a sumei de 10.110,25 RON, reprezentând cheltuieli de judecată (6160 RON) și cheltuieli de executare (3950,25 RON), în baza Sentinței Civile nr. 1108 / 2005 a Tribunalului Cluj, Deciziei Civile nr. 62 / A / 2006 a Curții de Apel Cluj, Somației și Procesului-verbal de cheltuieli din Dosarul execuțional nr. 238 / 2007 de la Biroul Executorului Judecătoresc Cîmpian Mihai Radu.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


Nr. 396 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)