Hotărârea nr. 395/2007

Hotărârea 395/2007 - Cooperativa Mestesugărească Solidaritatea si SC. Pop Corn SRL;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea contractului de asociere nr. 287 din 18.03.2004, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 7, deținut de Cooperativa Meșteșugărească Solidaritatea și S.C. Pop Corn S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 287 din 18.03.2004, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 7, deținut de Cooperativa Meșteșugărească Solidaritatea și S.C. Pop Corn S.R.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horia Ioan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 959 din 13.06.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 287 din 18.03.2004, deținut de Cooperativa Meșteșugărească Solidaritatea și S.C. Pop Corn S.R.L., pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 7, în suprafață de 68,69 mp.;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 287 din 18.03.2004, deținut de Cooperativa Meșteșugărească Solidaritatea și S.C. Pop Corn S.R.L., privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 7, în suprafață de 68,69 mp., cu o cotă de asociere de 2.500 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de magazin nealimentar.

Art.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractul încetează de drept la momentul restituirii spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat

și Direcția economică.


Nr. 395 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)