Hotărârea nr. 394/2007

Hotărârea 394/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 99/2000, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ta. Mihai Viteazu nr. 31.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea contractului de asociere nr. 99 din 27.04.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța. Mihai Viteazul nr. 31

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 99 din 27.04.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazul nr. 31, deținut de S.C.M COOPERATIVA IGIENA - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali : Horea Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 953 din 13.06.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat privind propunerea de prelungire a contractului de asociere nr. 99 din 27.04.2000, deținut de S.C.M. COOPERATIVA IGIENA, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazul nr. 31, în suprafață de 53,87 mp.;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 99 din 27.04.2000, deținut de S.C.M. COOPERATIVA IGIENA, privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazul nr. 31, în suprafață de 53,87 mp., cu o cotă de asociere de 2400 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de prestări servicii - frizerie, coafură, manichiură.

Art.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar

de stat și Direcția economică.


Nr.394 din 26 iunie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)