Hotărârea nr. 393/2007

Hotărârea 393/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 130/2000 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 28.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre

privind prelungirea contractului de asociere nr. 130 din 02.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 130 din 02.08.2000, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 28, deținut de SC SALON COSMETICA E-M-L SRL - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali : Horea Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 955 din 13.06.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat privind propunerea de prelungire a contractului de asociere nr. 130 din 02.08.2000, deținut de SC SALON COSMETICA E-M-L SRL, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 28. în suprafață de 29,75 mp.;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 130 din 02.08.2000, deținut de SC SALON COSMETICA E-M-L SRL, privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 28, în suprafață de 29,75 mp., cu o cotă de asociere de 1000 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de salon de cosmetică.

Art.2 - Termenul asocierii este până la soluționarea revendicării, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar

de stat și Direcția economică.


Nr.393 din 26 iunie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 21 voturi)