Hotărârea nr. 392/2007

Hotărârea 392/2007 - Prelungirea contractului de asociere nr. 328/2005 pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

Hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 328 din 24.06.2005, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 5

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 328 din 24.06.2006, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 5, deținut de ELECTROMECANICA S.C.M - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali : Horea Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 954 din 13.06.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat privind propunerea de prelungire a contractului de asociere nr. 328 din 24.06.2005, deținut de ELECTROMECANICA S.C.M, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 5, în suprafață de 71,27 mp.;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă prelungirea contractului de asociere nr. 328 din 24.06.2005, deținut de ELECTROMECANICA S.C.M, privind spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 5, în suprafață de 71,27 mp., cu o cotă de asociere de 3300 lei/lună indexabilă cu rata inflației, având destinația de magazin nealimentar.

Art.2 - Termenul asocierii este până la semnarea contractului de vânzare-cumparare în formă autentică, dar nu mai mult de doi ani de la data adoptării hotărârii. Contractul încetează de drept la momentul predării spațiului către cumpărător.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr.392 din 26 iunie 2007 ( Hotărârea a fost adoptată

cu 21 voturi)