Hotărârea nr. 391/2007

Hotărârea 391/2007 - Transcrierea contractului de închiriere nr. 2432/2004, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10, detinut de Pripon Ioan si Botog Gabriel.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transcrierea contractului de închiriere nr. 2432 din 18.03.2004, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10, deținut de Pripon loan și Boțog Gabriel

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transcrierea contractului de închiriere nr. 2432 din 18.03.2004, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10, deținut de Pripon loan și Boțog Gabriel - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horia loan Florea, Vasile Florin Stamatian, Mircea Cosmin Petric, Ștefan Florea Dimitriu și Pâlfi Carol;

Analizând Referatul nr. 961 din 12.06.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune transcrierea contractului de închiriere nr. 2432 din 18.03.2004, de pe Pripon loan și Boțog Gabriel pe Pripon loan și Bolboacă Cornel, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, Str. Anton Pann nr. 8-10, în suprafață de 125,24 mp;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă transcrierea contractului de închiriere nr. 2432 din 18.03.2004, de pe Pripon loan și Boțog Gabriel, pe Pripon loan și Bolboacă Cornel, pentru spațiul cu altă destinație situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anton Pann nr. 8-10, în suprafață de 124,24 mp., având destinația de atelier de producție.

Art.2 - Termenul închirierii este până la data de 03.03.2009.

Art.3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.


Nr. 391 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)