Hotărârea nr. 390/2007

Hotărârea 390/2007 - Includerea suprafetei de 225,93 mp, obiect al contractului de închiriere nr. 2560/2004 în contractul nr. 2302/2001, detinut de Societatea „Provia – Mama si Copilul”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

includerea suprafeței de 225.93 mp., obiect al contractului de închiriere nr. 2560/2004 în contractul nr.2302/2001, deținut de Societatea “Provita - Mama și Copilul”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea suprafeței de 225.93 mp., obiect al contractului de închiriere nr. 2560/2004, în contractul nr. 2302/2001, deținut de Societatea “Provita -Mama si Copilul”, utilizat pentru activități non-profit de ocrotire a mamei și copilului - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ștefan Florea Dimitriu, Horea Florea, Pâlfi Carol și Mircea Cosmin Petric;

Analizând Referatul nr. 960 din 13.06.2007 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune includerea suprafeței de 225.93 mp., obiect al contractului de închiriere nr. 2560/2004 în contractul nr. 2302/2001, deținut de Societatea “Provita - Mama si Copilul”, utilizat pentru activități non-profit de ocrotire a mamei și copilului;

Reținînd avizul Comisiei mixte, precum și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 ai. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l-Se aprobă includerea suprafeței de 225.93 mp., obiect al contractului de închiriere nr. 2560/2004 în contractul nr. 2302/2001, deținut de Societatea “Provita - Mama si Copilul", utilizat pentru activități non-profit de ocrotire a mamei și copilului.

ART.2-începând cu data adoptării hotărârii, contractul de închiriere nr. 2560/16.11.2004 îsi încetează valabilitatea, rămânând valabil numai contractul de închiriere nr. 2302/30.02.2001 al cărui termen de valabilitate este până la data de 12.12.2008 și care însumează suprafața de 341.18 mp. si 35.80 mp. suprafață comună.

ART.3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat

și Direcția economică.Nr. 390 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)