Hotărârea nr. 386/2007

Hotărârea 386/2007 - Alocarea sumei de 10.000 lei pentru achizitionarea apei plate în vederea distribuirii către populatie, pe perioada zilelor caniculare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10.000 lei, pentru achiziționarea apei plate în vederea distribuirii către populație, pe perioada zilelor caniculare

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei, pentru achiziționarea apei plate în vederea distribuirii către populație, pe perioada zilelor caniculare - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 294 din 19.06.2007 al Direcției învățământ, Cultură prin care se propune alocarea sumei de 10.000 lei, pentru achiziționarea apei plate în vederea distribuirii către populație, pe perioada zilelor caniculare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2, lit. d si al. 6 lit. a și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei, pentru achiziționarea apei plate, în vederea distribuirii către populație, pe perioada zilelor caniculare.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția economică. Direcția Patrimoniu Propriu, Direcția învățământ, cultură și Direcția Poliției Comunitare.


Nr. 386 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)