Hotărârea nr. 385/2007

Hotărârea 385/2007 - Aprobarea finantării de către Creditcoop Casa Centrală Agentia Cluj-Napoca a unei părti din obiectivul de investitii „Garaj public subteran P-ta Mihai Viteazu”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării de către CREDITCOOP CASA CENTRALĂ AGENȚIA CLUJ-NAPOCA a unei părți din obiectivul de investiții “Garaj public subteran P-ța Mihai Viteazu”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea finanțării de către CREDITCOOP CASA CENTRALĂ AGENȚIA CLUJ-NAPOCA a unei părți din obiectivul de investiții “Garaj public subteran P-ța Mihai Viteazu” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49910 din 15.06.2007 al Direcției economice și al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea finanțării de către CREDITCOOP CASA CENTRALĂ AGENȚIA CLUJ-NAPOCA a unei părți din obiectivul de investiții “Garaj public subteran P-ța Mihai Viteazu”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin (7), lit. a) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă finanțarea de către CREDITCOOP CASA CENTRALĂ AGENȚIA CLUJ-NAPOCA a unei părți din obiectivul de investiții “Garaj public subteran P-ța Mihai Viteazu ”, reprezentând contravaloarea construirii a două locuri de parcare, cu lucrările adiacente rezultate la recepția obiectivului.

Art.2. Se mandatează executivul primăriei să negociere contractul de finanțare, care va fi supus aprobării Consiliului.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția tehnică.


Nr. 385 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 385/2007

CONTRACT DE FINANȚARE

Părțile contractante

Art. 1 - CREDITCOOP CASA CENTRALĂ AGENȚIA CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aleea Peana, nr. 17, ap.22 înregistrată la O R C. sub nr. J 40/8830/1996, cod fiscal 14923650, cod IBAN nr. RO34CRCO1313001300000000 deschis la BNR. Sucursala Cluj, reprezentată prin Valentin Cimpoiu'director și Marius Cîmpan-contabil șef, numită în continuare Finanțator,

Și

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, județul Cluj, reprezentat prin Emil Boc -primar și Olimpia Moigrădean - director economic, în calitate de beneficiar, numit în continuare Beneficiar.

Obiectul contractului

Art. 2 - (1) Obiectul contractului îl constituie finanțarea unei părți a proiectului „Garaj subteran în zona verde P-ța Mihai Viteazu”, suma alocată reprezentând contravaloarea construirii a două locuri de parcare (din totalul de 362 locuri de parcare ce vor fi construite), cu lucrările adiacente rezultate la recepția lucrărilor.

  • (2) Locurile de parcare finanțate conform prezentului contract vor fi date în folosință gratuită, exclusivă și nerestricționată a Creditcoop Casa Centrală Agenția Cluj-Napoca, ori a proprietarilor ulteriori, pe toată durata de existență a cosntrucției.

  • (3) Acordarea sumelor către Beneficiar se face în tranșe, pe bază de documente justificative, respectiv situații de lucrări recepționate de către Beneficiar, în acord cu studiul de fezabilitate, cu lucrările adiacente rezultate la recepția lucrărilor (Universitatea Tehnică, nr. 10510/13.06.2006), în termen de 30 de zile de la prezentarea documentelor justificative. Orice eventuală depășire a costurilor proiectului va fi acceptată de Finanțator numai pe baza unei fundamentări adecvate, însușite prin semnarea unui act adițional la acest contract.

  • (4) La solicitarea fiecărei tranșe, Beneficiarul se obligă să prezinte Finanțatorului un raport privind stadiul realizării proiectului, din punct de vedere fizic și financiar, precum și documentele justificative.

Art. 3 - Suma reprezentând finanțarea va fi virată din contul Finanțatorului în contul Beneficiarului potrivit legii, ea reprezentând exclusiv costurile aferente proiectului, costuri stabilite în mod legal și contractual cu executanții proiectului.

Durata contractului

Art. 4 - Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia și finalizarea construcției, prevederile art. 2 alin (2) fiind aplicabile pe toată durata de existență a construcției.

Drepturile și obligațiile părților

Art. 5 - Finanțatorul:

se angajează să asigure finațarea construcției a două locuri de parcare în cadrul realizării de către Beneficiar a proiectului „Garaj subteran în zona verde P-ta Mihai Viteazu”; are dreptul să solicite beneficiarului rapoarte privind derularea proiectului,

Art. 6 - Beneficiarul:

are dreptul să primească sumele reprezentând finanțarea, în condițiile prevăzute de prezentul contract

se obligă să utilizeze finanțarea numai în scopul realizării proiectului prevăzute în art. 2 alin (i);

se obligă să reflecte corect și la zi, toate operațiile economico-financiare ale proiectului și să le prezinte Finanțatorului ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării contractului;

se obligă să întocmească exact și corect toate documentele justificative privind utilizarea finanțării;

se obligă să accepte controlul și verificările finanțatorului, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constitie finanțarea primită;

se obligă să asigure Creditcoop Casa Centrala Agenția Cluj-Napoca și a subsidiarelor sale folosința gratuită, exclusivă și nerestricționată asupra locurilor de parcare.

Modificarea, rezilierea și încetarea contractului

Art. 7 - Prezentul poate fi modificat prin act adițional numai în urma intervenirii unui caz de forță majoră.

Art. 8 - Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificrii prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale. Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligații contractuale.

Art. 9 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data rezilierii acestuia sau, după caz, la data prevăzută la art. 4

Clauze speciale

Art. 10 - (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la finalizarea proiectului prevăzut la art. 2 alin (1).

(2) Utilizarea finanțării în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă și atrage rezilierea acestuia fără intervenția instanței judecătorești.

Forță majoră

Art. 11 - (1) Este exonerată de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunză -toare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră.

  • (2) Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract.

  • (3) Intervenția forței majore trebuie comunicată de partea care o invocă în termen de două zile calendaristice de la data apariției acesteia.

Dispoziții finale

Art. 12 - Comunicările între părți în legătura cu executarea prezentului contract vor fi făcute numai în scris.

Art. 13 - Eventualele litigii dintre părți urmează a fi soluționate pe cale amiabilă. în cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele competente, potrivit legii.

Art. 14 - Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele exemplare având aceeași forță juridică.


Finanțator:


Beneficiar:


Creditcoop Casa Centrală Agenția Cluj-Napoca Consiliul local al municipiului CIuj-Napoca


Cimpoiu Valentin, Director


Emil Boc, Primar


Cîmpan Marius, Contabil Șef


Olimpia Moigrădan, Director economic


Aviz juridic