Hotărârea nr. 382/2007

Hotărârea 382/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru ansamblu de locuit, spatii comerciale, birouri, garaj subteran, centru cultural japonez 2S+P+M+12E la 2S+P+3E, str. Observatorului nr. 136-138.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuit, spații comerciale, birouri, garaj subteran, centru cultural japonez 2S+P+M+12E la 2S+P+3E str. Observatorului nr. 136-138

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru ansamblu de locuit, spații

comerciale, birouri, garaj subteran, centru cultural japonez, 2S+P+M+12E la 2S+P+3E, str. Observatorului nr. 136-138 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 45007/43/3005.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuit, spații comerciale, birouri, garaj subteran, centru cultural japonez, 2S+P+M+12E la 2S+P+3E, str. Observatorului nr. 136-138, beneficiară SC PRIMA ROM SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

31180/8661/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuit, spații comerciale, birouri, garaj subteran, centru cultural japonez, 2S+P+M+12E la 2S+P+3E, str. Observatorului nr. 136-138, beneficiară SC PRIMA ROM SRL, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, regimul de înălțime, gararea auto, amenajarea zonei adiacente, indicii de ocupare a terenului POT = 42,13%, CUT = 3,65 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 31180/8661/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 382 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)