Hotărârea nr. 381/2007

Hotărârea 381/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă unifamilială D+P+E, str. Nicolae Mărgineanu f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifamilială D+P+E str. Nicolae Mărgineanu fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință unifamilială D+P+E, str. Nicolae Mărgineanu fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49697/43/14.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifamilială D+P+E, str. Nicolae Mărgineanu fn, beneficiar Braicu Ștefan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25021/8650/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifamilială, cu regim de inălțime D+P+E, str. Nicolae Mărgineanu fn, beneficiar Braicu Ștefan, prin care se stabilesc reglementările privind, amplasarea, regimul de înălțime, accesul, parcarea/gararea auto, amenajarea incintei, ocuparea terenului POT = 11,93% și CUT = 0,28 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 25021/8650/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 381 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Președinte de ședință,

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian