Hotărârea nr. 379/2007

Hotărârea 379/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire locuintă unifamilială, D+P+M, str. Donath nr. 4.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială, D+P+M str. Donath nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință, unifamilială, D+P+M, str. Donath nr. 4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49527/43/14.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilială, D+P+M, str. Donath nr. 4, beneficiar Oprea Gavril;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 31746/8672/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință unifamilală, D+P+M, str. Donath nr. 4, beneficiar Oprea Gavril, prin care se stabilesc reglementările privind, amplasarea, regimul de înălțime, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 10,2% și CUT = 0,25 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 31646/8672/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 379 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)