Hotărârea nr. 378/2007

Hotărârea 378/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobile de locuinte unifamiliale, tip duplex, P+E, str. Galaction Liviu Munteanu f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobile de locuințe unifamilialc, tip duplex, P+E str. Galaction Liviu Munteanu fn

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobile de locuințe unifamiliale, tip duplex, P+E, str. Galaction Liviu Munteanu fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49262/43/13.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobile de locuințe unifamiliale, tip duplex, P+E, str. Galaction Liviu Munteanu fn, beneficiar Muncaciu Ioan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 15983/8662/02.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile de locuințe unifamiliale, tip duplex, P+E, str. Galaction Liviu Munteanu fn, beneficiar Muncaciu Ioan, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea auto, ocuparea terenului POT = 30%, CUT = 0,60 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 15983/8662/02.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 378 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)