Hotărârea nr. 377/2007

Hotărârea 377/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru imobil de locuinte colective cu parter comercial, Sp+D+P+4E, str. Ciobanului nr. 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective cu parter comercial, Sp+D+P+4E str. Ciobanului nr. 2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z și P.U.D. pentru imobil de locuințe colective cu parter comercial, Sp+D+P+4E, str. Ciobanului nr. 2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47948/43/08.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective cu parter comercial, Sp+D+P+4E, str. Ciocârliei nr. 2, beneficiar Berar Daniel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 26412/8656/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective cu parter comercial, Sp+D+P+4E, str. Ciobanului nr. 2, beneficiar Berar Daniel, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea auto, amenajările incintei, ocuparea terenului POT = 45%, CUT -2 ADC/mp. teren pentru UTR = CM2, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 26412/8656/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian

Nr. 377 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)CQntrasemnează


Contrasemnează: