Hotărârea nr. 376/2007

Hotărârea 376/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru locuinte, P+E, D+P+2E, D+P+E+M, str. Odobesti vest.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanstic de Detaliu pentru locuințe, P+E, D+P+2E, D+P+E+M str. Odobești vest

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind P.U.Z. și P.U.D. pentru locuințe, P+E, D+P+2E, D+P+E+M, str. Odobești vest - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49476/43/15.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru locuințe P+E, D+P+2E, D+P+E+M, str. Odobești vest, beneficiară Asociația de Dezvoltare Comunitară “Steluța”;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 66079/7597/09.11.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 3501/2001 privind amenajarea teritoriul și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe, P+E, D+P+2E, D+P+E+M, str. Odobești vest, beneficiară Asociația de Dezvoltare Comunitară “Steluța”, prin care se stabilesc încadrarea funcțională, reglementările privind parcelarea, regimul de înălțime, amplasarea, circulațiile, ocuparea terenului POTmax. = 35%, CUTmax. = 0,9 ADC.mp. teren pentru UTR = L3a, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 66079/7597/09.11.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. Univ. dr. Florin Vasile StamatianNr. 376 din 26 iunie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)