Hotărârea nr. 375/2007

Hotărârea 375/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru ansamblu de locuinte colective si dotări-servicii, 2S+P+4E-12E si P+4E, str. H. Barbusse nr. 44-46.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe colective și dotări-servicii, 2S+P+4E-12E și P+4E str. II. Barbusse nr. 44-46

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z și P.U.D. pentru ansamblu de locuințe colective și dotări-servicii, 2S+P+4E-12E și P+4E, str. H. Barbusse nr. 44-46 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47823/43/07.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe colective și dotări-servicii, 2S+P+4E-12E și P+4E, str. H. Barbusse nr. 44-46, beneficiară SC FELEACUL SA;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 3429/8054/23.01.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de locuințe și dotări-servicii, 2S+P+4E-12E, P+4E, str. H. Barbusse nr. 44-46, beneficiară SC FELEACUL SA, prin care se stabilesc: încadrarea funcțională UTR = CAla, reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea auto, amenajările incintei, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 3429/8054/23.01.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 375 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)