Hotărârea nr. 374/2007

Hotărârea 374/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru construire locuinte familiale, P+2E, str. Pomet f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanstic de Detaliu pentru construire locuințe familiale, P+2E str. Pomet fn

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind P.U.Z. și P.U.D. pentru construire locuințe familiale, P+2E, str. Pomet fn - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.49860/43/15.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru construire locuințe familiale, P+2E, str. Pomet fn, beneficiari Lucaci Lucian și Demian Răzvan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1918/8289/01.03.2007, precum și avizul comisiei de specilitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispizițiunilor art. 36 pct. 5 lit. “c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire locuințe familiale, P+2E, str. Pomet fn, beneficiari Lucaci Lucian și Demian Răzvan, prin care se stabilesc încadrarea funcțională, UTR = L3a, reglementările privind parcelarea, regimul de înălțime, amplasarea, accesele, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POTmax. = 35%, CUTmax. = 0,9 ADC.mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1918/8289/01.03.2007.

Art, 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. Univ. dr. Vasile Florin StamatianSecretai ul municipiului,

Jr.Aurora Țărmure

Nr. 374 din 26 iunie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)