Hotărârea nr. 373/2007

Hotărârea 373/2007 - Aprobarea P.U.Z. si a P.U.D. pentru ansamblu de functiuni mixte, P+1E la D+P+10E, str. Oasului nr. 86-90.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Planului Urbanstic de Detaliu

Pentru ansamblu de funcțiuni mixte, P+1E Ia D+P+10E Str. Oașului nr. 86-90

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind P.U.Z. și P.U.D. pentru ansamblu de funcțiuni mixte, P+1E la D+P+10E, str. Oașului nr. 86-90 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.4983 8/43/15.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.Z. și P.U.D. pentru ansamblu de funcțiuni mixte, P+1E la P+10E, str. Oașului nr. 86-90, beneficiară SC GEROMED SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 24981/8664/23.05.2007, precum și avizul de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct.5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂR ĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Planul Urbanistic de Detaliu pentru ansamblu de funcțiuni mixte, P+1E la D+P+10E, str. Oașului nr. 86-90, beneficiară SC GEROMED SRL prin care se stabilesc încadrarea funcțională, UTR = CC, reglementările privind regimul de înălțime, regimul de construire, amplasarea, accesele, parcarea/gararea auto, amenajarea incintei, ocuparea terenului POT = 31%, CUT = 1,56 ADC.mp. teren pe întreaga incintă pentru UTR = CC (POT max. = 35%, CUT max. = 2ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 24981/8664/23.05.2007.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. Univ. dr. Florin Vasile Stamatian

K '7

Nr. 373 din 26 iunie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)itrasemnează:


municipiului,

ora Țărmure