Hotărârea nr. 372/2007

Hotărârea 372/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru construire ansamblu rezidential „Casarom”, etapa a I-a, Colonia Borhanci.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu rezidențial “Casarom”- etapa a I-a Colonia Borhanci

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire ansamblu rezidențial “Casarom”- etapa a I-a, în Colonia Borhanci - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49934 din 14.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru ansamblu rezidențial “Casarom”- etapa a I-a, în Colonia Borhanci, beneficiară: S.C. Casarom S.A.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 31882/8638 din 213.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru construire ansamblu


rezidențial “Casarom”- etapa a I-a, în Colonia Borhanci, beneficiară: S.C. Casarom S.A. prin care se reglementează condițiile urbanistice de amplasare a locuințelor individuale, colective și semicolective ce vor avea garaje pentru fiecare apartament și locuri de parcare pentru vizitatori. In subzona centrului de cartier se propun dotări și locuințe sociale, o școală cu 8 clase și grădiniță, comerț și servicii. Se vor realiza de către investitor rețele publice de utilități prin prelungirea celor existente sau crearea de rețele noi. Circulațiile se rezolvă cf. P.U.Z. Casarom.

Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 31882/8638 din 213.05.2007.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian

---


< jț CONTRASEMNEAZĂ:


<1 Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Țărmure

Nr. 372 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)