Hotărârea nr. 371/2007

Hotărârea 371/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale cuplate, D+P+M, Colonia Făget – str. Făgetului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale cuplate, D+P+M Colonia Făget - str. Făgetului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuințe familiale

D+P+M, Colonia Făget, str. Făgetului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49937/43/15.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, D+P+M, Colonia Făget -str. Făgetului, beneficiari Bolboacă Alexandru și asociații.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 32488/8604/27.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, D+P+M, Colonia Făget, str. Făgetului, beneficiari Bolboacă Alexandru și asociații, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesul, parcarea auto, ocuparea terenului POT = 12% (POT max. = 25%), CUT = 0,6 ADC/mp. teren (CUT = 0,75 ADC/mp. teren), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 32488/8604/27.04.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 371 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)