Hotărârea nr. 370/2007

Hotărârea 370/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă unifamilială D+P+2E si D+P+1E, str. Duiliu Zamfirescu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifamilială D+P+2E și D+P+1E str. Duiliu Zamfirescu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru locuință unifamilială

D+P+2E și D+P+1E str. Duiliu Zamfirescu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49681/43/14.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifamilială D+P+2E și D+P+1E, str. Duiliu Zamfirescu, beneficiar Albert Andras Istvan;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.

16434/8505/11.04.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință unifamilială cu patru apartamente, cu regim de înălțime la D+P+2E și D+P+1E, str. Duiliu Zamfirescu, beneficiar Albert Andras Istvan, prin care se stabilesc reglementările privind, amplasarea, regimul de înălțime, accesul, parcarea/gararea auto, amenajarea incintei, ocuparea terenului POT = 15,35% și CUT = 0,44 ADC/mp. teren pentru UTR = L3c (POT max. = 35%, CUT max. = 0,9 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 16434/8505/11.04.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 370 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)