Hotărârea nr. 369/2007

Hotărârea 369/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru amenajări aferente mansardării blocului str. Constantin Brâncusi nr. 163.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente mansardării blocului str. Constantin Brâncuși nr. 163

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru amenajări aferente mansardării blocului, str. Constantin Brâncuși nr. 163 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49888/43/15.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente mansardării blocului, str. Constantin Brâncuși nr. 163, beneficiară SC BEBE TRANS SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 34414/8644/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru amenajări aferente blocului, str. Constantin Brâncuși nr. 163, beneficiară SC BEBE TRANS SRL, prin care se stabilesc reglementările privind mansardarea, zona de parcare, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 34414/8644/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință.

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian

K C

Nr. 369 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)