Hotărârea nr. 368/2007

Hotărârea 368/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru reconstruirea imobil de locuit S+P+E, P-ta Stefan cel Mare nr. 15.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reconstruire imobil de locuit S+P+E P.ța Ștefan cel Mare nr. 15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru reconstruire imobil de locuit, S+P+E, P.ța Ștefan cel Mare nr. 15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49601/43/14.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reconstrurie imobil de locuit, S+P+E, P.ța Ștefan cel Mare nr. 15, beneficiar Perhaită Mircea;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 4410/8323/21.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru reconstruire imobil de locuit, S+P+E, P.ța Ștefan cel Mare nr. 15, beneficiar Perhaită Mircea, prin care se stabilesc reglementările privind, amplasarea, regimul de înălțime, regimul de construire, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 69,4% și CUT = 1,43 ADC/mp. teren, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 4410/8323/21.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 368 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)