Hotărârea nr. 367/2007

Hotărârea 367/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru sediu firmă si statie betoane, P+E, Calea Someseni.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanstic de Detaliu pentru sediu firmă și stație betoane, P+E Calea Someșeni

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind P.U.D. pentru sediu firmă și stație betoane, P+E, Calea Someșeni - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.49838/43/15.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru sediu firmă și stație betoane, P+E, Calea Someșeni, beneficiar Florea Marcel pentru SC FLOREA GRUP SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 55969/8325/21.02.2007, precum și avizul comisiei de specilitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispizițiunilor art.36 pct.5 lit. “c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru sediu firmă și stație betoane, P+E, Calea Someșeni, beneficiar Florea Marcel pentru SC FLOREA GRUP SRL, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, amplasarea, accesele, ocuparea terenului POT = 29% ( POT max. = 70%,), precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 5596/8325/21.02.2007.

Art, 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. Univ. dr. Florin Vasile Stamatian
Nr. 367 din 26 iunie 2007

( Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)