Hotărârea nr. 366/2007

Hotărârea 366/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de comert si birouri, D+P+2E, str. Bună Ziua nr. 34-36.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de comerț și birouri, D+P+2E str. Bună Ziua nr. 34-36

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobil de comerț și birouri, D+P+2E, str. Bună Ziua - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49473/43/14.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de comerț și birouri, D+P+2E, str. Bună Ziua nr. 34-36, beneficiară Epereși Mihaela;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 28251/8598/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de comerț și birouri, D+P+2E, str. Bună Ziua nr. 34-36, beneficiară Epereși Mihaela, prin care se stabilesc reglementările privind, amplasarea, regimul de înălțime, accesul, parcarea/gararea auto, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 28251/8598/02.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Nr. 366 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)