Hotărârea nr. 365/2007

Hotărârea 365/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru imobile de locuinte de locuinte si servicii, S+P+E+M, D+P+E, D+P+E+M, str. Trifoiului nr. 12.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobile de locuințe și servicii, S+P+E+M, D+P+E, D+P+E+M str. Trifoiului nr. 12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru imobile de locuințe și servicii, S+P+E+M, D+P+E, D+P+E+M, str. Trifoiului nr. 12 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47684/43/07.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobile de locuințe și servicii, S+P+E+M, D+P+E, D+P+E+M, str. Trifoiului nr. 12, beneficiar POP ZAHARIE;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 60548/8635/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobile de locuințe și servicii, S+P+E+M, D+P+E, D+P+E+M, str. Trifoiului nr. 12, beneficiar POP ZAHARIE, prin care se stabilesc reglementările privind regimul de înălțime, regimul de construire, amplasarea, accesul, parcarea auto, amenajările incintei, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 60548/8635/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 365 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 oturi)