Hotărârea nr. 364/2007

Hotărârea 364/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru extindere ansamblu Bella Park, S+P+E+M, D+P+E+2E cu supantă, S+D+P+3E, str. Bună Ziua Sud.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere ansamblu Bella Park, S+P+E+M, D+P+E+2E su supantă, S+D+P+3E str. Bună Ziua Sud

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru extindere ansamblu

Bella Park, S+P+E+M, D+P+E+2E su supantă, S+D+P+3E, str. Bună Ziua Sud - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49315/43/13.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru extindere ansamblu Bella Park, S+P+E+M, D+P+E+2E su supantă, S+D+P+3E, str. Bună Zua Sud, beneficiar Nagy Zoltan pentru SC CASA REAL ESTATE SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 79752/8178/08.02.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere ansamblu Bella Park, S+P+E+M, D+P+E+2E su supantă, S+D+P+3E, str. Bună Ziua Sud, beneficiar Nagy Zoltan pentru SC CASA REAL ESTATE SRL, prin care se stabilesc reglementările de amplasare și construire, extinderea, regimul de înălțime, accesul, parcarea auto, amenajarea incintei, ocuparea terenului POTmax.= 35%, CUTmax. = 0,9 ADC/mp. teren pe fiecare parcelă de locuințe, CUT max.=l,8 ADC/mp. teren pentru dotări servicii, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 79752/8178/08.02.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 364 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)