Hotărârea nr. 363/2007

Hotărârea 363/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru clădire de birouri, S+P+3E, str. traian Vuia nr. 214.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri, S+P+3E str. Traian Vuia nr. 214

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru clădire de birouri, S+P+3E, str. Traian Vuia nr. 214- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47684/43/07.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri, S+P+3E, str. Traian Vuia nr. 214, beneficiară SC BUGHERO EXIM SRL;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7069/8655/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru clădire de birouri, S+P+3E, str. Traian Vuia nr. 214, beneficiară SC BUGHERO EXIM SRL, prin care se stabilesc reglementările privind construirea, accesul, parcarea auto, amenajările incintei, regimul de înălțime conform avizului Autorității Aeronautice Civile, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7069/8655/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

Președinte de ședință,

Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian

Nr. 363 din 26 iunie 2007 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)>ntrasemnează:


Secretarul municipiului,

Jr. Alirora Țărmure