Hotărârea nr. 362/2007

Hotărârea 362/2007 - Aprobarea P.U.D. pentru două imobile de locuinte, D+P+2E, str. Erkel Ferencz (Buna Ziua Nord).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două imobile de locuințe, D+P+2E str. Erkel Ferencz (Bună Ziua Nord)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință exraordinarâ.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru două imobile de

locuințe, D+P+2E, str. Erkel Ferencz (Bună Ziua Nord) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49488/43/14.06.2007 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru două imobile de locuințe, D+P+2E, str. Erkel Ferencz ( Bună Ziua Nord ), beneficiari Câmpean Horațiu și Călațean Gabriel;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 7435/8652/23.05.2007, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru două imobile de locuințe, D+P+2E, str. Erkel Ferencz (Bună Ziua Nord), beneficiari Câmpean Horațiu și Călățcan Gabriel. prin care se stabilesc reglementările privind, amplasarea, regimul de înălțime, accesul, parcarea/gararea auto, ocuparea terenului POT = 29,70% și CUT = 0,89 ADC/mp. teren pentru UTR = L3c, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr 7435/8652/23.05.2007.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 362 din 26 iunie 2007

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)